drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, II SA/Ol 653/06 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2006-09-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ol 653/06 - Postanowienie WSA w Olsztynie

Data orzeczenia
2006-09-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2006-09-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Sędziowie
Alicja Jaszczak-Sikora /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alicja Jaszczak-Sikora po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 września 2006r. sprawy ze skargi A. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "[...]", nr "[...]" w przedmiocie warunków zabudowy postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie

W dniu 28 września 1999r. H. i A. N. wnieśli do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "[...]" nr "[...]", w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Postanowieniem z dnia 17 października 2002r. sygn. akt IV SA 1723/99 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 kpc

w zw. z art. 59 ustawy z dnia 11 maja 1995r, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74 poz. 368 z późn. zm.) zawiesił postępowanie sądowe w tej sprawie.

Postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2006r. Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Olsztynie podjął zawieszone postępowanie sądowe.

Zarządzeniem z dnia 4 września 2006r. wyłączono z powyższej sprawy, do odrębnego postępowania skargę A. N.

Wojewódzki Sąd Administracyjny, zważył co następuje:

Przedmiotowa skarga, w związku z reformą sądownictwa administracyjnego, podlega rozpoznaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie na podstawie art. 97 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo

o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 z późniejszymi zmianami).

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II, w dniu 22 sierpnia 2006 roku skarżącemu zostało skutecznie doręczone, poprzez doręczenie zastępcze, wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi, poprzez własnoręczne podpisanie załączonej uwierzytelnionej kopii skargi i nadesłanie jej do sądu w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Podstawę prawną nałożenia na skarżącego powyższego obowiązku stanowił art. 49 § 1 w związku z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zgodnie z którym, jeżeli skarga nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jej uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia.

Ponieważ skarżący, mimo prawidłowo doręczonego wezwania do usunięcia braków formalnych skargi i zawartego w nim pouczenia o skutkach zaniedbania nałożonego obowiązku, nie nadesłał we wskazanym terminie uzupełnionej skargi, należało orzec jak w sentencji.Powered by SoftProdukt