drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Koszty sądowe Odrzucenie skargi kasacyjnej, Minister Finansów, Odrzucono skargę kasacyjną, FSK 877/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

FSK 877/04 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2005-03-14 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-04-05
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Antoni Hanusz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Skarżony organ
Minister Finansów
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Antoni Hanusz, , , po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale II Izby Finansowej skargi kasacyjnej Zygmunta Ż. od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 października 2003 r., sygn. akt III SA 3464/01 w sprawie ze skargi Zygmunta Ż. na decyzję Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2001 r. (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie o podatek dochodowy od osób fizycznych p o s t a n a w i a odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Dnia 31 marca 2004 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęła skarga kasacyjna Zygmunta Ż. od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 października 2003 r., III SA 3464/01, w sprawie z jego skargi, na decyzję Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2001 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie o podatek dochodowy od osób fizycznych.

Na podstawie zarządzenia Prezesa Izby Finansowej skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w terminie siedmiu, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącego dnia 21 czerwca 2004 r. Do dnia wydania niniejszego postanowienia wpis ten nie został uiszczony.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 220 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./ Sąd nie podejmuje żadnych czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W przypadku wniesienia pisma bez uiszczenia należnej opłaty Sąd wzywa wnoszącego aby w terminie siedmiu dni, od dnia doręczenia wezwania, uiścił należną opłatę pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, a w przypadku skargi kasacyjnej pod rygorem jej odrzucenia.

W przedmiotowej sprawie wezwanie zostało odebrane 21 czerwca 2004 r., a zatem siedmiodniowy termin upływał z dniem 28 czerwca 2004 r. Skarżący nie uiścił w tym terminie należnego wpisu od przedmiotowej skargi kasacyjnej.

Mając powyższe na uwadze, stosownie do art. 220 par. 3 powołanej wyżej ustawy, należało orzec o odrzuceniu skargi kasacyjnej.Powered by SoftProdukt