drukuj    zapisz    Powrót do listy

6200 Choroby zawodowe, , Inspektor Sanitarny, Odrzucono skargę, IV SA/Po 243/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-03-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Po 243/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2007-03-23 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-03-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Paweł Miładowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6200 Choroby zawodowe
Skarżony organ
Inspektor Sanitarny
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Paweł Miładowski po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2007r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. P. na pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia odrzucić skargę /-/ P. Miładowski

Uzasadnienie

Wyrokiem z 8 czerwca 2006r. w sprawie ze skargi H. P. sygn. akt IV SA/Po 306/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr [...] z [...] r.., oraz poprzedzającą ją decyzję.

Skarżący wraz z własnym pismem z 13 lutego 2007r. nadesłał do tutejszego Sądu pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 23 stycznia 2007r. w którym organ zwraca się do niego o podanie czy posiada jakąkolwiek dokumentacje medyczną świadczącą o zgłaszanych dolegliwościach.

Wezwany przez Sąd zarządzeniem z 23 lutego 2007r. do sprecyzowania swojego pisma z 13 lutego 2007r., skarżący nadesłał pismo z 3 marca 2007r. W punkcie 1 powołanego pisma skarżący określił, że należy je potraktować jako środek odwoławczy do pisma organu z 23 stycznia 2007r., a w punkcie 2 wskazał, że skarży również bezczynność organu w "temacie ustosunkowania się do wyroku".

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jest niedopuszczalna.

Mając na względzie przepis art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: p.p.s.a.) stanowiący, że sądy administracyjne orzekają w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8) bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4,

należy uznać, że w niniejszej sprawie brak jest podstaw prawnych do rozstrzygania skargi na pismo organu, któremu brak jest przymiotu któregokolwiek z wymienionych we wskazanym przepisie rozstrzygnięć.

Zaskarżone pismo nie może zostać zakwalifikowane przez Sąd jako akt administracyjny, gdyż istotą jego treści jest zapytanie skierowane do skarżącego, a nie władcze rozstrzygnięcie o jego prawach lub obowiązkach.

Na marginesie Sąd uznaje za konieczne wskazać skarżącemu, że jego skargę na bezczynność organu zarejestrowano w tutejszym Sądzie pod sygn. akt IV SAB/Po 12/07.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, że skarga wniesiona na pismo organu z 23 stycznia 2007r. nie należy do właściwości sądu administracyjnego, wobec czego na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a. skargę odrzucił jako niedopuszczalną.

/-/P. Miładowski

ATPowered by SoftProdukt