drukuj    zapisz    Powrót do listy

6191 Żołnierze zawodowi, Wstrzymanie wykonania aktu, Dowódca Jednostki Wojskowej, Wstrzymano wykonanie zaskarżonego orzeczenia, II SA/Go 276/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-05-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Go 276/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2008-05-20  
Data wpływu
2008-04-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Michał Ruszyński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6191 Żołnierze zawodowi
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Dowódca Jednostki Wojskowej
Treść wyniku
Wstrzymano wykonanie zaskarżonego orzeczenia
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w składzie: Przewodniczący Asesor WSA Michał Ruszyński (spr.), , , po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 maja 2008 r. wniosku [...] o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi [...] na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia zwaloryzowanej na dzień zwolnienia ze służby równowartości kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

P.R. wniósł skargę na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] z dnia [...] utrzymującą w mocy decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] ustalającą zwrot zwaloryzowanej na dzień zwolnienia ze służby równowartości kosztów poniesionych na jego utrzymanie i naukę w Centrum Szkolenia Wojsk Medycznych w Łodzi w okresie od 1.10.2002r. do 30.09.2005r. w wysokości proporcjonalnej do czasu zawodowej służby wojskowej, jaki żołnierzowi zawodowemu pozostał do odbycia, na kwotę 28.842,03 zł.

W skardze skarżący zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Wskazał, że zaskarżona decyzja zobowiązuje do zapłaty kwoty 28.842,03 zł w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja ta stanie się decyzją ostateczną. Skarżący podał, że zapłata tak znacznej kwoty w stosunkowo krótkim okresie czasu nie jest z jego strony możliwa bez zaciągnięcia na ten cel kredytu bankowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje :

Przesłanką wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu jest prawdopodobieństwo niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków (art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm. -zwanej dalej: ppsa).

W niniejszej sprawie zobowiązano skarżącego do zwrotu kwoty 28.842,03 zł. Wykonanie zaskarżonej decyzji może doprowadzić do spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Przemawia za tym sytuacja materialna skarżącego oraz wysokość nałożonego na niego zobowiązania finansowego. Zachodzą więc przesłanki do zastosowania art. 61 § 3 ppsa.Powered by SoftProdukt