drukuj    zapisz    Powrót do listy

6329 Inne o symbolu podstawowym 632, Odrzucenie skargi,  , Odrzucono skargę, IV SA/Po 293/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Po 293/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-08-05 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Paweł Miładowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 58 par 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Paweł Miładowski po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. S. na postępowanie dotyczące przyznania pomocy finansowej postanawia odrzucić skargę /-/P. Miładowski mb

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] r. P. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] r., Nr [...], z dnia [...] r., Nr [...] oraz z dnia [...] r. nr [...] jak również skargę na postępowanie dotyczące odmowy przyznania pomocy finansowej i na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...].

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 17 lipca 2008 r. sprawy ze skargi na postępowanie dotyczące odmowy przyznania pomocy finansowej oraz na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] wyłączono ze sprawy i zarejestrowano pod nową sygnaturą.

Przedmiotem niniejszej sprawy jest skarga, jak wskazał skarżący, na "postępowania, poczynając od pierwszego podania z dnia: [...] r. i [...] r. odmowy przyznania mi pomocy finansowej". Natomiast pozostałe sprawy podlegają oddzielnemu rozpoznaniu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu z przyczyn procesowych bez badania jej zarzutów merytorycznych.

Sprawa, której dotyczy skarga nie mieści się bowiem we właściwości rzeczowej sądu administracyjnego określonej w art. 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Zgodnie z treścią art. 3 § 1 i 2 ww. ustawy sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, która obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8) bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4a.

Z analizy akt sprawy wynika, iż przedmiotem postępowania jest skarga na postępowanie organów administracji związanych z rozpoznawaniem wniosków skarżącego o przyznanie pomocy finansowej.

Skarga taka podlega rozpoznaniu w trybie przewidzianym w dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071; z późn. zm. dalej kpa). Stosownie do treści art. 227 kpa przedmiotem tego typu skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

W doktrynie i orzecznictwie utrwalone jest stanowisko, iż postępowanie w sprawie skarg i wniosków nie kończy się decyzją administracyjną - nie ma charakteru jurysdykcyjnego. W postanowieniu z dnia 1 grudnia 1998 r. (III SA 1636/97 System Informacji Prawnej Lex nr 37138) Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, iż "skarga, o której mowa w art. 227 kpa jest odformalizowanym środkiem obrony i ochrony różnych interesów jednostki, które nie dają podstaw do żądania wszczęcia postępowania administracyjnego albo też nie mogą stanowić podstawy powództwa lub wniosku zmierzającego do wszczęcia postępowania sądowego. Skargi tego rodzaju są załatwione w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym, kończącym się czynnością materialnotechniczną zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia sprawy".

W związku z powyższym nie jest zatem w takiej sprawie dopuszczalne wniesienie skargi do sądu administracyjnego. Skargę taką stosownie do art. 228 kpa składa się do organu właściwego ustalonego według postanowień art. 229 kpa.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę odrzucił.

/-/P. MiładowskiPowered by SoftProdukt