drukuj    zapisz    Powrót do listy

6191 Żołnierze zawodowi, Przywrócenie terminu, Dowódca Jednostki Wojskowej, Odrzucono wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, II SA/Wa 628/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 628/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-26  
Data wpływu
2008-05-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Przemysław Szustakiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6191 Żołnierze zawodowi
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Skarżony organ
Dowódca Jednostki Wojskowej
Treść wyniku
Odrzucono wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 88
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Przemysław Szustakiewicz po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. Z. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Dowódcy Wojsk Lądowych z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwolnienia z obowiązku zwrotu kosztów nauki postanawia: - odrzucić wniosek -

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 23 czerwca 2008 r. sygn. akt II SA/Wa 628/08 odrzucił skargę A. Z. na decyzję Dowódcy Wojsk Lądowych z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwolnienia z obowiązku zwrotu kosztów nauki, jako wniesioną po terminie. Odpis ww. postanowienia doręczono skarżącemu w dniu 28 czerwca 2008 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się w aktach sprawy).

Następnie pismem nadanym w dniu 24 czerwca 2008 r. (data stempla pocztowego) skarżący wniósł do Sądu wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia ww. skargi. W uzasadnieniu wniosku podał, iż przyczyną uchybienia trzydziestodniowego terminu był nieoczekiwanie przedłużony wyjazd służbowy poza miejsce zamieszkania w dniach 25 - 27 marca 2008 r. Ponadto skarżący oświadczył, iż z uwagi fakt, że nie posiadał przy sobie skargi oraz dokumentów, które miał zamiar złożyć do Sądu, nie miał możliwości nadania przesyłki w dniu 26 marca 2008 r., który był terminem ostatecznym. Skarżący na okoliczność wyjazdu służbowego przedstawił oświadczenie pracodawcy.

Pełnomocnik organu, ustosunkowując się do wniosku skarżącego, wniósł o jego oddalenie z uwagi na uchybienie terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Stosownie natomiast do treści art. 87 § 1 cytowanej ustawy, pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Natomiast wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 87 § 3 cytowanej ustawy). Spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym (art. 88 cytowanej ustawy).

Sąd w pierwszej kolejności zobowiązany jest zbadać, czy wniosek o przywrócenie terminu został złożony w terminie, o którym mowa w art. 87 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W przedmiotowej sprawie Sąd przyjął, że przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi na decyzję Dowódcy Wojsk Lądowych z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] ustała w dniu 27 marca 2008 r., tj. w dniu zakończenia podróży służbowej poza miejscem zamieszkania. Ponadto w tym dniu, tj. 27 marca 2008 r. została sporządzona skarga, więc należy przyjąć, iż od tego dnia skarżący miał już możliwość jej wniesienia wraz ze zgromadzonymi dokumentami. Należy też mieć na uwadze, iż z wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wynika, że skarżący w dniu złożenia skargi miał świadomość, iż uchybił trzydziestodniowemu terminowi. W związku z powyższym ostatnim dniem siedmiodniowego terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi był 4 kwietnia 2008 r. Tymczasem wniosek taki skarżący wniósł do Sądu w dniu 24 czerwca 2008 r. (data stempla pocztowego). Następnie Sąd pismem z dnia 30 czerwca 2008 r. przekazał powyższy wniosek pełnomocnikowi organu. Zestawiając datę ustania przyczyny uchybienia terminu - 27 marca 2008 r. oraz datę wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi za pośrednictwem organu - 30 czerwca 2008 r. należy stwierdzić, że został on wniesiony z przekroczeniem 7 dniowego terminu określonego w art. 87 § 1 powołanej ustawy i jako spóźniony podlega odrzuceniu (art. 88 tej ustawy).

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 88 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt