drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Umorzenie postępowania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Umorzono postępowanie w przedmiocie wniosku, II SA/Go 334/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-08-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Go 334/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2008-08-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Grażyna Staniszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Umorzono postępowanie w przedmiocie wniosku
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 § 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Staniszewska po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., [...] w przedmiocie warunków zabudowy postanawia umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie

Pismem [...] W.K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie warunków zabudowy.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o oddalenie skargi, w całości podtrzymując stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji.

Pismem z dnia [...] r. pełnomocnik skarżącego - radca prawny [...] zwrócił się do tutejszego Sądu z wnioskiem o umorzenie postępowania na skutek cofnięcia skargi. Pełnomocnik podał, iż w piśmie z dnia 18 kwietnia 2008 r. uczestnik postępowania Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "R." poinformował skarżącego o odstąpieniu od realizacji inwestycji w postaci recyklingu odpadów styropianowych na terenie działki nr [...], a także złożył wniosek o wydanie nowej decyzji o warunkach zabudowy. Nowa decyzja Urzędu Miasta z dnia [...], ustala warunki zabudowy na wskazanej działce z przeznaczeniem na cele biurowo-usługowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, co w opinii pełnomocnika skarżącego nie koliduje z jego oczekiwaniami. Stąd w ocenie pełnomocnika skarżącego postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe i uzasadnia cofnięcie przez niego wniesionej uprzednio skargi.

Wojewódzki Sad Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej zwanej p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże Sąd. Jednakże Sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności

l

dotkniętych wadą nieważności. W przedmiotowej sprawie żadna z w/w przesłanek stwierdzenia niedopuszczalności cofnięcia skargi nie zachodzi, stąd w myśl art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt