drukuj    zapisz    Powrót do listy

6321 Zasiłki stałe, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odmówiono zwolnienia od kosztów sądowych
Ustanowiono adwokata, II SA/Sz 617/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Sz 617/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2008-08-28  
Data wpływu
2008-08-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Bożena Gonzalez Perea /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6321 Zasiłki stałe
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odmówiono zwolnienia od kosztów sądowych
Ustanowiono adwokata
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art 246§1 w wz. a zart 254 §1 i art 258 72 pkt7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 28 sierpnia 2008 roku referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie Bożena Gonzalez Perea po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku K. R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z Jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. [...] w przedmiocie zasiłku stałego p o s t a n a w i a: I. odmówić zwolnienia od kosztów sądowych, II. ustanowić adwokata

Uzasadnienie

K. R. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. [...] w przedmiocie zasiłku stałego.

Jednocześnie złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata. W uzasadnieniu wniosku oświadczył, że mieszka z żoną i trojgiem dzieci, posiada dwa domy o pow. 400 m2 i 200 m2, nieruchomość rolną o pow. 10 ha, a jego renta wynosi miesięcznie 3200 zł.

Jednakże z zaskarżonej decyzji i akt administracyjnych wynika, że skarżący prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, utrzymuje się z renty która po potrąceniu alimentów wynosi 318,15 zł netto i zasiłku stałego z opieki społecznej w kwocie 178,30 zł.

Zgodnie z art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (§ 2). Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (§ 3).

Przedmiotem sprawy, w której został złożony wniosek o przyznanie prawa pomocy, jest zasiłek stały. W tej sytuacji zastosowanie ma art. 239 pkt 1 lit. a powołanej wyżej ustawy, zgodnie z którym nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej. Zatem na skarżącym w niniejszej sprawie nie ciąży obowiązek uiszczenia kosztów sądowych, a obowiązek poniesienia kosztów jest jedną z koniecznych przesłanek do uzyskania zwolnienia z tego obowiązku. W niniejszej sprawie przesłanka ta nie występuje, zatem brak jest możliwości przyznania zwolnienia w tym zakresie.

Jak wynika z akt administracyjnych sprawy, sytuacja majątkowa i rodzinna wnioskodawcy uzasadnia ustanowienia adwokata z urzędu bowiem skarżący nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia i wydatków adwokata. Dlatego też, na podstawie art. 246 § 1 w związku z art. 254 § 1 i art. 258 § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt