drukuj    zapisz    Powrót do listy

6169 Inne o symbolu podstawowym  616, Inne, Prezes Agencji Rynku Rolnego, Odrzucono zażalenie, IV SA/Wa 2070/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 2070/06 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-02-05  
Data wpływu
2006-11-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Krystyna Napiórkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6169 Inne o symbolu podstawowym  616
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II GZ 42/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-16
II GZ 43/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-16
II GZ 44/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-16
II GZ 45/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-16
II GZ 263/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-06
II GZ 264/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-06
II GZ 46/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-16
II GZ 262/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-06
II OZ 1281/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-12
II OZ 1282/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-12
II OZ 1280/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-12
Skarżony organ
Prezes Agencji Rynku Rolnego
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Napiórkowska po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia J. L. i J. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie ze skargi E. L., J. L. i J. L. na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia (...) września 2006 r. nr (...) w przedmiocie zmiany referencyjnej zawartości tłuszczu postanawia odrzucić zażalenie J. L. i J. L.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 1 lutego 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił zażalenie J. L. i J. L. wniesione na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2006 r. odrzucające skargę kasacyjną wyżej wymienionych.

Pismem z dnia 12 lutego 2007 r. skarżący wnieśli zażalenie na postanowienie z dnia 1 lutego 2007 r.

Zarządzeniem z dnia 30 marca 2007 r. J. L. i J. L. zostali wezwani do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł od zażalenia, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia .

Postanowieniem z dnia 28 czerwca 2007 r., sygn. akt II OZ 545/07 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie J. i J. L. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 marca 2007 r., wzywającego do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia z dnia 12 lutego 2007 r.

Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2007 r., sygn. akt II OZ 1280/07 oraz 1282/07 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenia skarżących J. L. i J. L. na postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 i 4 października 2007 r. o odrzuceniu zażalenia wspomnianych skarżących na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie wzywającego do wykonania prawomocnego zarządzenia, dotyczącego uiszczenia wpisu sądowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm. – zwanej dalej P.p.s.a.) zażalenie, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie skarżący nie uiścili należnego wpisu w wymaganym, siedmiodniowym terminie.

Kwestia prawidłowości i zasadności wezwania skarżących do uiszczenia wpisu została rozstrzygnięta na skutek prawomocnych postanowień Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2007 r. oraz z dnia 12 grudnia 2007 r.

W uzasadnieniu postanowienia z dnia 12 grudnia 2007 r. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż zarządzenie przewodniczącego, wzywające do wykonania prawomocnego zarządzenia w przedmiocie wpisu sądowego nie jest zarządzeniem, o którym mowa w art. 227 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm. – zwanej dalej: P.p.s.a.) i nie jest zaskarżalne w drodze zażalenia.

W niniejszej sprawie skarżący byli wezwani zatem nie tylko do uiszczenia wpisu, ale również do wykonania prawomocnego zarządzenia w tym przedmiocie, jednak w wyznaczonym terminie nie opłacili należnego wpisu.

W tej sytuacji należy przyjąć, iż zarządzenie wzywające do uiszczenia wpisu nie zostało wykonane.

Z uwagi na powyższe, skargę należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 P.p.s.a.Powered by SoftProdukt