drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Prawo pomocy, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Przyznano wnioskodawcy wynagrodzenie, II SA/Gd 614/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-08-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 614/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-08-29  
Data wpływu
2006-10-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Agnieszka Dusza-Kasprzyk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II OSK 842/07 - Wyrok NSA z 2008-07-17
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Przyznano wnioskodawcy wynagrodzenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 250, art. 258 par. 2 pkt 8
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Referendarz sądowy WSA Agnieszka Dusza-Kasprzyk po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata Ł. K. o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi A. i S. S. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 19 kwietnia 2004r., nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty legalizacyjnej za samowolnie wykonaną nadbudowę budynku mieszkalnego postanawia przyznać adwokatowi Ł. K. od Skarbu Państwa wynagrodzenie wraz z należnym podatkiem od towarów i usług w łącznej wysokości 1.464 zł (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt cztery złote) tytułem udzielonej z urzędu pomocy prawnej w postępowaniu kasacyjnym.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 21 lipca 2008 r. adwokat Ł.K., wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką pełnomocnikiem z urzędu A. i S. S., wniósł o przyznanie wynagrodzenia w wysokości 1.464 zł tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu kasacyjnym. W treści wniesionej skargi kasacyjnej zawarte zostało oświadczenie z treści, którego wynika, że koszty udzielonej pomocy nie zostały uiszczone w całości ani w części.

Akta sprawy niniejszej zawierają pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy przez skarżących.

Referendarz sądowy stwierdził, że:

Wniosek w całości zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do unormowania art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "p.p.s.a.", wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy lub rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Aktem normatywnym określającym zasady przyznawania wynagrodzenia za czynności podejmowane przez adwokata jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.), zwane dalej "rozporządzeniem".

Zgodnie z unormowaniem §18 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia stawka minimalna wynosi w postępowaniu przed sądem administracyjnym drugiej instancji za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - 50 % stawki minimalnej określonej w pkt 1 ustępu pierwszego tego paragrafu, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji - 75 % tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.

Jak wynika z akt sądowoadministracyjnych niniejszej sprawy wnioskodawca reprezentował skarżących tak w postępowaniu przed sądem administracyjnym pierwszej instancji jak i w postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wniosek o zwrot kosztów dotyczy jedynie pomocy prawnej udzielonej skarżącym w postępowaniu kasacyjnym. W związku z tym, wynagrodzenie adwokata w tej sprawie tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynosi 50 % stawki określonej na podstawie § 18 ust. 1 pkt. 1 lit. a) w związku z § 6 pkt. 5 tj. 1200 zł netto, które winno być powiększone o stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 22 %, zgodnie z § 2 ust. 3 powołanego rozporządzenia w sprawie opłat za czynności. Stąd kwota należna pełnomocnikowi z tytułu wynagrodzenia wynosi łącznie 1.464 zł (1200 zł + 264 zł podatku od towarów i usług).

Mając na względzie powyższe, działając na podstawie art. 250 i art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a. należało orzec jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt