drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Odrzucenie skargi, Rada Gminy, Odrzucono skargę
Odrzucono skargę, II SA/Gd 315/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-06-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 315/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-06-11  
Data wpływu
2007-04-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Krzysztof Ziółkowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II OZ 304/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-10
Skarżony organ
Rada Gminy
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 53 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2001 nr 142 poz 1591 art. 101 ust. 1
Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Krzysztof Ziółkowski po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. F. i G. F. na uchwałę Rady Gminy z dnia 24 października 2006r., [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia odrzucić skargę .

Uzasadnienie

W piśmie z dnia 22 listopada 2006r.(k.99 akt sądowych), doręczonym Radzie Gminy tego samego dnia, tj. 22 listopada 2006r. (data wpływu na pieczątce Rady Gminy – k.99 i oświadczenie G. F. – k.97 akt sądowych) skarżący G. F. i M. F. wezwali Radę Gminy do usunięcia naruszenia jej interesu prawnego przez uchwałę Rady Gminy z dnia 24 października 2006r., nr [...] w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w okolicy miejscowości K., S., B. W. w gminie S. Skarżący domagali się uchylenia uchwały, gdyż budowa elektrowni wiatrowych pozbawi ich prawa dysponowania swoją ziemią, na której ze względu na oddziaływanie tzw. izolinii wykluczona będzie możliwość zabudowy czy hodowli.

Pismem doręczonym skarżącym G. i M. F. dnia 12 lutego 2007r. Rady Gminy udzieliła im odpowiedzi na w/w wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.

W niniejszej sprawie skarżącym przysługiwało uprawnienie do zaskarżenia przedmiotowej uchwały Rady Gminy w 60 – dniowym terminie wynikającym z art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2001 r. -Prawo o postępowaniu przed sądami

administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a. Bieg tego terminu rozpoczyna się od dnia następnego po dniu doręczenia organowi wezwania

do usunięcia naruszenia prawa (por. uchwała składu 7 sędziów NSA z dnia 4 maja 1998 r., sygn. akt FPS 1/98, ONSA 1998, nr 3, poz. 78).

Sygn. akt II SA/Gd 315/07

Nie ma wątpliwości, że wezwanie przez skarżących G. i M. F. do usunięcia naruszenia prawa, zostało doręczone Radzie Gminy w dniu 22 listopada 2006r. o czym świadczy prezentata na tym piśmie (k. 99 akt sądowych) oraz oświadczenia G. F. (k. 97 akt sądowych).

W sytuacji, gdy nie budzi wątpliwości to, że wezwanie do usunięcia naruszenia prawa wpłynęło do organu dnia 22 listopada 2006 r., termin 60-dniowy do wniesienia skargi upływał w dniu 22 stycznia 2007r. (ze względu na to, że termin upływałby 21 stycznia 2007r. w niedzielę, zgodnie z art. 83 § 2 p.p.s.a. uległ przesunięciu do dnia 22 stycznia 2007r.)

W tej sytuacji, gdy odpowiedź Rady Gminy została doręczona skarżącym G. i M. F. po dniu 12 lutego 2007r. (datownik na kopercie – k. 101 i wyjaśnienie M. F. – k. 100 akt sądowych), czyli po upływie w/w 60–dniowego terminu, tj. po dniu 22 stycznia 2007r., nie znajduje zastosowania 30-dniowy termin do wniesienia skargi liczony od doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa o jakim mowa w art. 53 § 2 p.p.s.a., gdyż termin ten ma zastosowanie tylko wówczas, gdy odpowiedź organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa zostanie doręczona w okresie 60-dniowym od doręczenia organowi wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Na marginesie można wskazać, że nawet przy uznaniu tego pisma za taką odpowiedź to skarga wniesiona w dniu 27 marca 2007r. byłaby skargą wniesioną po terminie, gdyż termin 30-dniowy licząc od dnia doręczenia (12 lutego 2007r.) upłynąłby 14 marca 2007r.

W tym stanie sprawy, Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt