drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Odrzucenie skargi, Wojewoda, Odrzucono skargę, II SA/Kr 219/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 219/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-08-25  
Data wpływu
2008-03-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Aldona Gąsecka-Duda /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

sygn. akt II SA/Kr 219/08 Kraków, dnia 25 sierpnia 2008 roku POSTANOWIENIE Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Aldona Gąsecka- Duda po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. W. i M. W. na decyzję Wojewody z dnia [...] roku, znak [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji postanawia: odrzucić skargę M. W.

Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 214 § 1 ustawy z dnia 30.08.2002r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn zm. - oznaczana dalej jako p.p.s.a.), do uiszczania kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, zaś w myśl art. 220 § 1 zdanie pierwsze i drugie p.p.s.a. - sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata; w tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, przy czym w sytuacji nieopłacenia skargi § 3 art. 220 p.p.s.a. przewiduje jako skutek powyższego jej odrzucenie. Siedmiodniowy termin określony w art. 220 §1 p.p.s.a. dla wykonania obowiązku opłacenia skargi jest terminem ustawowym, którego niezachowanie powoduje w myśl art. 85 p.p.s.a. bezskuteczność dokonanej po terminie czynności, co także prowadzi do odrzucenia skargi.

Na rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w dniu 16 czerwca 2008 roku M. W. podała, że skarga w niniejszej sprawie została wniesiona przez nią tak w imieniu A. W., która jest właścicielem położonej w D. Gm. B. działki nr [...] oraz udziału w działce nr [...], jak i w imieniu własnym, wywodząc swój interes prawny z faktu działania w charakterze strony w postępowaniu administracyjnych, a także wieloletniego posiadania działki i reprezentowania córki - najpierw jako jej przedstawiciel ustawowy, a potem jej pełnomocnik.

Wobec braku podstaw do stosowania art. 214 2 p.p.s.a., uwzględniając, że skarga M. W. złożona w imieniu własnym nie została dotąd opłacona, postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 16 czerwca 2008 roku, wezwano M. W. o uzupełnienie tego braku poprzez uiszczenie wpisu w kwocie 200 zł - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Do dnia 21 lipca 2008 roku żądana kwota nie wpłynęła na konto Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Mając powyższe na uwadze skargę oraz zważywszy, że M. W. w ustawowym terminie nie uiściła wpisu od skargi wniesionej w imieniu własnym ,

orzeczono o jej odrzuceniu jak w sentencji postanowienia, biorąc za podstawę art. 220 §3 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt