drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Odrzucenie skargi, Rada Miasta, Odrzucono skargę, II SA/Po 294/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-04-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 294/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-04-30  
Data wpływu
2008-03-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Aleksandra Łaskarzewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 219 par. 1, art. 221, art. 214 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2003 nr 221 poz 2193 par. 2 ust. 1 pkt 3, par. 5 ust. 2
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Aleksandra Łaskarzewska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 kwietnia 2008 r. sprawy ze skargi J. K., M. S., V. W., M. M., I. M., P. S., B. B., M. G., A. W., M. P., Ż. A. na uchwałę Rady Miasta P. z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia odrzucić skargę M. S., V. W., M. M., I. M., P. S., B. B., M. G., A. W., M. P., Ż. A. /-/ A. Łaskarzewska

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] r. pełnomocnik skarżących, będący radcą prawnym, złożył skargę na uchwałę Rady Miasta P. z dnia [...] r., Nr [...], w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Do skargi pełnomocnik skarżących załączył dowód opłaty kwoty [...] zł tytułem wpisu od skargi.

Na wezwanie sądu pełnomocnik skarżących pismem z dnia [...] r. wskazał, że wpis od skargi został uiszczony w imieniu skarżącej J. K.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do dyspozycji przepisu art. 219 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie.

Zgodnie z art. 221 p.p.s.a. pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

W przedmiotowej sprawie wpis od skargi jest wpisem stałym i wynosi [...] zł na podstawie przepisu § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.).

Nadmienić należy, iż przepis § 5 ust. 2 wskazanego wyżej rozporządzenia nakładający na sąd obowiązek wzywania adwokatów i radców prawnych do opłacenia wpisu stałego od skargi w dniu 17 marca 2006 r. został uchylony orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2006 r., sygn. akt SK 11/05, OTK-A 2006/3/27. Skarga wniesiona w niniejszej sprawie przez fachowego pełnomocnika po tej dacie winna być zatem opłacona przy jej wniesieniu do sądu bez wezwania, jak tego nakazują przepisy art. 219 i 221 powołanej wyżej ustawy

W niniejszej sprawie pełnomocnik skarżących uiścił wpis od skargi w kwocie [...] zł, a więc wyłącznie w imieniu jednego ze skarżących. Pełnomocnik skarżących wskazał, że wpis uiszczony został w imieniu skarżącej J. K.

Zgodnie z art. 214 § 2 p.p.s.a. pismo wnoszone przez kilka osób, których uprawnienia lub obowiązki związane z przedmiotem zaskarżenia są wspólne, podlega jednej opłacie. W przeciwnym razie każda z tych osób uiszcza opłatę oddzielnie stosownie do swojego uprawnienia lub obowiązku. W niniejszej sprawie każdy ze skarżących powołuje się na odrębny interes prawny w zaskarżeniu przedmiotowej uchwały Rady Miasta, wywodząc go z prawa własności poszczególnych nieruchomości. Wpis od skargi w tej sprawie powinien być więc uiszczony odrębnie przez każdego ze skarżących. Nie sposób bowiem przyjąć, aby w zaistniałej sytuacji prawa i uprawnienia związane z przedmiotem zaskarżenia były wspólne.

W związku z powyższym sąd na podstawie art. 221 p.p.s.a. odrzucił jako nieopłacone skargi skarżących: M. S., V. W., M. M., I. M., P. S., B. B., M. G., A. W., M. P. i Ż. A.

/-/ A. ŁaskarzewskaPowered by SoftProdukt