drukuj    zapisz    Powrót do listy

6070 Uwłaszczenie    państwowych   osób     prawnych   oraz   komunalnych    osób prawnych, Inne, Minister Budownictwa, Przywrócono termin do uzupełnienia braków formalnych skargi, I SA/Wa 1637/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1637/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-02-08  
Data wpływu
2007-10-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Daniela Kozłowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6070 Uwłaszczenie    państwowych   osób     prawnych   oraz   komunalnych    osób prawnych
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I OSK 1320/08 - Wyrok NSA z 2009-07-02
Skarżony organ
Minister Budownictwa
Treść wyniku
Przywrócono termin do uzupełnienia braków formalnych skargi
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 86 par. 1, art. 87 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie: w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Daniela Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku D. W. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi D. W. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] sierpnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: przywrócić D. W. termin do uzupełnienia braków formalnych skargi.

Uzasadnienie

Postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2007 r. sygn. akt I SA/Wa 1637/07 została odrzucona skarga D. W., J. W. i J. W. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] sierpnia 2007 r., nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Infrastruktury z dnia [...] lutego 2005 r. nr [...] uchylającą w całości decyzję Wojewody Ł. z dnia [...] grudnia 2004 r. nr [...] odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzją Wojewody Ł. z dnia [...] marca 1992 r. nr [...] wydaną w przedmiocie uwłaszczenia Zakładów [...] w likwidacji działkami położonymi w Ł. przy ul. [...].

W stosunku do D. W. odrzucenie skargi nastąpiło z powodu niewykonania wezwania do usunięcia braków formalnych skargi przez nadesłanie 6 egzemplarzy odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis postanowienia z dnia 17 grudnia 2007 r. został doręczony skarżącym w dniu 24 grudnia 2007 r., co wynika ze znajdujących się w aktach sądowych zwrotnych potwierdzeń odbioru.

W dniu 31 grudnia 2007 r. J. W. – pełnomocnik D. W. wniósł do tutejszego Sądu wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi D. W. Do wniosku załączył 6 odpisów skargi.

W powyższym piśmie wyjaśnił, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie doręczył D. W. na wskazany adres zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi. Jednocześnie na wskazany adres i nazwisko D. W. zostało doręczone wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie jej 6 odpisów - skierowane do J. W. Wezwania nie skierowanego do niej D. W. nie wykonała. Jednocześnie w tym samym czasie przesyłki z Sądu otrzymali J. i J. W. – pozostawiając je bez otwierania.

Po doręczeniu J., J. i D. W. trzech odrębnych przesyłek zawierających odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem z dnia 17 grudnia 2007 r., J. W. otworzyła wcześniejszą przesyłkę sądową skierowaną do niej i stwierdziła, że zawiera zarządzenie o wezwaniu jej do uiszczenia wpisu oraz wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi przez nadesłanie 6 odpisów skargi - skierowane do D. W. Z tą datą tj. 24 grudnia 2007 r. D. W. dowiedziała się, że została wezwana do nadesłania 6 odpisów skargi.

Wobec powyższego J. W. wskazał, że należy przyjąć, iż w trakcie przygotowania przesyłek omyłkowo do koperty adresowanej do D. W. włożono wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi skierowane do J. W., a do koperty adresowanej do J. W. włożono wezwanie do uzupełnienia skierowane do D. W.

Ponadto w aktach sprawy znajduje się zawiadomienie J. W. z dnia 11 stycznia 2008 r. informujące, że w przesyłce sądu skierowanej do niej znajdowało się zawiadomienie skierowane do D. W. Z chwilą powzięcia wiadomości o tym fakcie, przekazała w dniu 24 grudnia 2007 r. wezwanie D. W., bez odsyłania go do tutejszego Sądu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

W świetle postanowień zawartych w art. 86 i 87 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( DZ. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) uchybiony termin należy przywrócić, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: strona wystąpi z wnioskiem o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, dokonując jednocześnie czynności, dla której określony był termin, we wniosku zostaną uprawdopodobnione okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu, a uchybienie powoduje ujemne skutki w zakresie postępowania sądowego.

W sprawie niniejszej zostało wykazane, że zaistniały wszystkie z przesłanek wymienionych w powyżej wskazanym przepisie.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 86 § 1 w związku z art. 87 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt