drukuj    zapisz    Powrót do listy

6198 Inspekcja pracy, Inne, Inspektor Pracy, Oddalono zażalenie, I OZ 564/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 564/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-08-12 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-15
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Anna Łukaszewska-Macioch /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6198 Inspekcja pracy
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
IV SA/Wr 398/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-12-23
Skarżony organ
Inspektor Pracy
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 194 § 2, art. 197 § 2, art. 184 w zw. z art. 197 § 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Łukaszewska - Macioch po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia [...] Sp. z o.o. z siedzibą w B. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2008 r., sygn. akt IV SA/Wr 398/07 o odrzuceniu zażalenia [...] Sp. z o.o. z siedzibą w B. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 listopada 2007 r., sygn. akt IV SA/Wr 398/07 w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą w B. P. na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowieniem z dnia 13 maja 2008 r. sygn. akt IV SA/Wr 398/07 odrzucił zażalenie [...] Sp. z o.o. na postanowienie tego Sądu z dnia 19 lutego 2008 r. odrzucające zażalenie Spółki na postanowienie z dnia 19 listopada 2007 r. o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonego przez Spółkę postanowienia Okręgowego Inspektora Pracy w W. z dnia [...]r. o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd podał, że odpis postanowienia z dnia 19 lutego 2008 r. wraz z pouczeniem, iż na postanowienie przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia i że zażalenie złożone po upływie tego terminu zostanie odrzucone, został doręczony skarżącej Spółce w dniu 26 marca 2008 r., natomiast zażalenie na to postanowienie zostało wniesione przez Spółkę w dniu 3 kwietnia 2008 r., a więc z uchybieniem terminu określonego w art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej "P.p.s.a.".

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła [...] Sp. z o.o. podnosząc, że Sąd pierwszej instancji błędnie przyjął, iż zażalenie wniesiono po terminie, bowiem analiza daty otrzymania postanowienia i daty wysłania zażalenia wskazuje, że wniesiono je w ciągu siedmiodniowego ustawowego terminu. Wobec powyższego koniecznym jest uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

Zgodnie z dyspozycją art. 194 § 2 P.p.s.a zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia.

Z akt sprawy wynika bezspornie, że postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2008 r. doręczone zostało skarżącej Spółce w dniu 26 marca 2008 r., o czym świadczy zwrotne potwierdzenie odbioru (k. 75 akt sądowych). Termin do złożenia zażalenia upłynął zatem w dniu 2 kwietnia 2008 r. Zażalenie zaś zostało złożone w dniu 3 kwietnia 2008 r. (data nadania zażalenia listem poleconym - k. 85 akt sądowych). Oznacza to, że środek odwoławczy został wniesiony z uchybieniem terminu, o jakim mowa w art. 194 § 2 P.p.s.a.

Stosownie do art. 178 w związku z art. 197 § 2 P.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne. Z przedstawionych względów zaskarżonemu postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu nie można zarzucić naruszenia prawa.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt