drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Umorzenie postępowania, Dyrektor Izby Skarbowej, Umorzono postępowanie, I SA/Bk 309/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2005-05-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Bk 309/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2005-05-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-10-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Mieczysław Markowski /przewodniczący/
Sławomir Presnarowicz
Wojciech Stachurski /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Umorzono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 118 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący asesor WSA Wojciech Stachurski (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] sierpnia 2004 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej p o s t a n a w i a 1. umorzyć postępowanie, 2. zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej w B. na rzecz Skarżącego kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Dyrektor Izby Skarbowej w B. decyzją z dnia [...] sierpnia 2004 r. Nr [...] utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w B. z dnia [...] maja 2004 r., Nr [...], odmawiającą I. G. zwrotu kwoty [...]zł, stanowiącej 61 % kwoty netto wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej o zastosowaniu specjalnym, przeznaczonej do ewidencji sprzedaży usług przewozu osób i ładunków taksówkami.

Decyzję organu II instancji podatnik zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Skarżący powołał się na umorzenie przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w B. postępowania wszczętego na wniosek z dnia [...].12.2003 r. o odroczenie terminu do zainstalowania kasy rejestrującej. W odniesieniu zaś do decyzji w sprawie zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej stwierdził, że kasę fiskalną zakupił w terminie wyznaczonym przez ustawodawcę i zainstalował wcześniej, niż zgłosił to we wniosku z [...].12.2003 r.

W dniu 17.12.2004 r. odbyło się przed Sądem posiedzenie mediacyjne w tej sprawie z udziałem Skarżącego, pełnomocnika Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w B. oraz pełnomocnika Dyrektora Izby Skarbowej w B. Strony ustaliły, że:

- Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w B. działając z urzędu uchyli decyzję ostateczną z dnia [...].01.2004 r. Nr [...] o umorzeniu postępowania w sprawie odroczenia terminu rozpoczęcia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej i wyda nową decyzję o przedłużeniu podatnikowi terminu do dnia [...]-01-2004 rok zainstalowania kasy fiskalnej;

-Dyrektor Izby Skarbowej w B. wznowi postępowanie zakończone decyzją z dnia [...].08.2004 r. Nr [...] i rozstrzygnie o zwrocie kwoty wydatkowanej przez I. G. na zakup kasy fiskalnej.

Pismem z dnia [...].05.2005 r. Dyrektor Izby Skarbowej w B. poinformował Sąd, iż stosownie do ustaleń w postępowaniu mediacyjnym w przedmiotowej sprawie wydano decyzję z dnia [...].03.2005 r. Nr [...], którą uchylono w całości zaskarżoną decyzję i orzeczono o uchyleniu w całości decyzji Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w B. Nr [...] i zwrocie kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej w wysokości [...] zł. Nową decyzję doręczono stronie dnia 23 marca 2005 r.

Zgodnie z art. 118 §1 ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) na akt wydany na podstawie ustaleń z postępowania mediacyjnego można wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia aktu. Jeżeli skarga nie zostanie wniesiona sąd umarza postępowanie

w sprawie, w której przeprowadzono postępowanie mediacyjne – art. 118 § 2

cyt. ustawy. Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł, jak w sentencji. O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 200, art. 201 § 2, art. 205 § 1, art. 206

cyt. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt