drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Odrzucenie skargi kasacyjnej, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę kasacyjną, II SA/Sz 1149/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-06-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Sz 1149/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2008-06-23  
Data wpływu
2006-10-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Maria Mysiak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Sygn. powiązane
II OZ 790/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-28
II OZ 1108/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-24
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 175 par 1 i 178
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Maria Mysiak po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej D. U.-M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 13 marca 2008 r. sygn. akt II SA/Sz 1149/06 w sprawie ze skargi D. U.-M. i J. M. na de[...] r., Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy p o s t a n a w i a: odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 13 marca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę D. U. i J. M. wniesioną do Sądu na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...], w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie warunków zabudowy.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki poleconej znajdującej się w aktach sprawy (k – 332 akt sądowych) odpis wyżej wymienionego wyroku wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia środka odwoławczego został skarżącej D. U. doręczony w dniu 18 kwietnia 2008 r.

W dniu 17 maja 2008 r. skarżąca wniosła od ww. wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz tut. Sądu sporządzoną osobiście skargę kasacyjną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniesiona w dniu 17 maja 2008 r. skarga kasacyjna sporządzona przez skarżącą jest niedopuszczalna.

Zgodnie bowiem z art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.

Sąd, doręczając odpis wyroku z dnia 13 marca 2008 r., pouczył skarżącą

o terminie i sposobie wniesienia skargi kasacyjnej, w tym o wymogu jej sporządzenia przez adwokata lub radcę prawnego.

Jak wynika z treści pisma z dnia 12 maja 2008 r. skarżąca zrozumiała pouczenie, mimo to sporządziła skargę kasacyjną osobiście.

W tych okolicznościach skarga kasacyjna od wyroku tutejszego Sądu jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu na podstawie art. 178 ustawy Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt