drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, , Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Przywrócono termin do wniesienia skargi, II SA/Po 125/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-12-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 125/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2007-12-20  
Data wpływu
2007-03-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Aleksandra Łaskarzewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Sygn. powiązane
II OSK 1578/08 - Wyrok NSA z 2009-10-09
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Przywrócono termin do wniesienia skargi
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Aleksandra Łaskarzewska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 grudnia 2007r. wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi U. i P. K. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] NR [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania; postanawia przywrócić skarżącym termin do wniesienia skargi. /-/ A. Łaskarzewska

Uzasadnienie

Wniosek U. i P. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi zasługuje on na uwzględnienie. Wymienieni spóźnili się ze złożeniem skargi z powodu wadliwego pouczenia co do sposobu zaskarżenia postanowienia Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] otrzymanego dnia 10 listopada 2006r.

Uchybienie terminu do złożenia skargi nie nastąpiło zatem z ich winy w rozumieniu art. 86 §1 p.p.s.a.

Postanowieniem z dnia 10 października 2007r. wydanym przez tut. Sąd przywrócono skarżącym termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Postanowienie to jest prawomocne.

Za zasadne uznać należało więc przywrócenie terminu do wniesienia skargi zgodnie z art. 86 §1 p.p.s.a.

W ocenie Sądu przywrócenie terminu do wniesienia skargi uznać należało za dopuszczalne mimo upływu jednego roku od uchybionego terminu . Fakt, iż skarżący spóźnili się z wniesieniem skargi wskutek wadliwych pouczeń organu czyni przypadek wyjątkowym w rozumieniu art. 87 §5 p.ps.a.

Stąd należało orzec jak w sentencji.

/-/ A. ŁaskarzewskaPowered by SoftProdukt