drukuj    zapisz    Powrót do listy

6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny, Wstrzymanie wykonania aktu, Dyrektor Izby Celnej, Wstrzymano wykonanie zaskarżonego aktu, III SA/Po 59/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Po 59/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-07-02  
Data wpływu
2008-01-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Barbara Koś /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Wstrzymano wykonanie zaskarżonego aktu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Koś po rozpoznaniu w dniu 02 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...], nr [...], [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji /-/ B. Koś

Uzasadnienie

T. K. złożył skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...], nr [...], [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, wnosząc jednocześnie o wstrzymanie wykonania tejże decyzji.

Zdaniem skarżącego, biorąc pod uwagę jego bardzo trudną sytuację finansową, wykonanie zaskarżonej decyzji spowoduje znaczny uszczerbek dla utrzymania koniecznego skarżącego i jego rodziny, pozbawiając środków do życia.

Stosownie do art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu administracyjnego, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Z akt sądowoadministracyjnych sprawy wynika, iż T. K. i jego rodzina nie posiadają żadnego majątku, ani stałego źródła dochodu, wobec czego utrzymują się dzięki pomocy ojca i teściów skarżącego (zob. wniosek o przyznanie prawa pomocy oraz postanowienie referendarza sądowego z dnia 27.05.2008 r. – k. 39-41, 48-49, 60-63). W ocenie Sądu skarżący wykazał w dostatecznym stopniu, iż wykonanie zaskarżonej decyzji poprzez egzekucję kwoty pieniężnej w wysokości [...] zł spowoduje wystąpienie powyższych przesłanek ustawowych, albowiem pogorszyłoby sytuację osobistą i majątkową skarżącego w znaczny, nieodwracalny sposób.

Z tego względu orzeczono jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 61 § 3 powołanej ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

/-/ B. Koś

D.W.dPowered by SoftProdukt