drukuj    zapisz    Powrót do listy

645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652, Inne, Inspektor Nadzoru Budowlanego,  , SAB/Sz 274/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SAB/Sz 274/03 - Wyrok WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2004-03-09 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2003-12-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Arkadiusz Windak
Iwona Tomaszewska /przewodniczący/
Marzena Kowalewska /sprawozdawca/
Symbol z opisem
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art 200
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący del. Sędzia NSA Iwona Tomaszewska Sędziowie Sędzia WSA Marzena Kowalewska/spr/ Asesor WSA Arkadiusz Windak Protokolant : Joanna Białas-Gołąb po rozpoznaniu w dniu 09 marca 2004r. sprawy ze skargi P. J. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej I. zobowiązać Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do załatwienia wniosku [...] z dnia [...] r. . w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku; II. zasądza od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz skarżącego kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

[...] wniósł skargę na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej i wskazał, że w dniu [...] . zwrócił się do tego organu z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczącej wydanych orzeczeń w [...] r.

Do skargi przedłożył odpis pisma z dnia [...] . do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o następującej treści [...]

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego odpowiadając na skargę wniósł o jej oddalenie podnosząc, że [...] w dniu [...] . wystąpił do organu ze skargą. Następną skargą z dnia [...] r. wnioskodawca uzupełnił skargę z dnia [...] r. informując PINB, że chodzi o rok 2002 a kolejne skargi nr [...] złożone zostały w dniu [...] . i [...] r. Ponieważ skargi nie zostały sprecyzowane przez składającego konkretnie, co uniemożliwiło ich merytoryczne rozpatrzenie, pismem z dnia [...] r. został wezwany do sprecyzowania treści skargi. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) informacja publiczna udostępniana jest min. na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowanego jej uzyskaniem. Wnioskodawca określił w swoim piśmie, że wnosi skargę a ustawa o dostępie do informacji publicznej nie przewiduje możliwości domagania się informacji przez zainteresowanych w tej formie. Dlatego organ wezwał skarżącego do wniesienia stosownej opłaty skarbowej od złożonej skargi, której skarżący nie uiścił i z tego powodu skarga nie została rozpatrzona.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga okazała się uzasadniona.

Zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1271) sprawy w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 r. i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm).

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd rozpoznaje skargi na bezczynność organów w przypadkach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4 ustawy. Stosownie zaś do art. 149 tej ustawy, Sąd uwzględniając skargę na bezczynność wymienionych organów zobowiązuje dany organ do wydania stosownego aktu. Stwierdzić należy, że zobowiązanie takie może nastąpić wówczas, gdy przepisy prawa przewidują działanie danego organu w określonej formie, a organ pozostaje w zwłoce z wydaniem odpowiedniego aktu prawnego.

W sprawie niniejszej taka sytuacja występuje.

Skarżący zwrócił się o udzielenie informacji wskazując w treści pisma z [...] r., że wnosi o jej udostępnienie w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198). Zauważyć bowiem należy, że o treści żądania nie stanowi wyłącznie jej tytuł.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od złożenia wniosku (ust. 2 art. 13 tej ustawy).

W rozpoznawanej sprawie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego po otrzymaniu w dniu [...] . pisma uzupełnionego w dniu [...] r., [...] r, nie mogąc ustalić zakresu żądania pismem z dnia [...] . zobowiązał skarżącego do uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie pięciu złotych za wniosek, pod rygorem zwrotu pisma.

Skoro skarżący domagał się udzielenia informacji mieszczącej się w zakresie podmiotowym określonym w art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej, to zgodnie z art. 7 ust. 2 tej ustawy dostęp do tej informacji jest bezpłatny, zatem wezwanie o opłatę było nieuzasadnione.

W tej sytuacji uznać należy, że wniosek skarżącego z dnia [...] . wszczął postępowanie w sprawie o udzielenie informacji publicznej i w takim przypadku, podmiot zobowiązany do udzielenia informacji może:

1/ udzielić informacji w formie czynności materialno - technicznej,

2/ wystosować do wnioskodawcy pismo wykazując, że żądane dane nie mają charakteru

informacji publicznej, wezwany podmiot nie jest zobowiązany do udzielenia takiej informacji, gdyż nie jest w jej posiadaniu, istnieje odrębny tryb dostępu tzn. uregulowany w innych ustawach,

3/ odmówić udostępnienia informacji publicznej lub umorzyć postępowanie o udostępnienie

informacji w drodze decyzji administracyjnej.

Ponadto organ wydaje decyzję gdy odmowa udostępnienia informacji przetworzonej, gdy wnioskodawca mimo wezwania nie uzasadni, że przetworzenie informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego (art. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Nie przesądzając o sposobie rozpatrzenia wniosku skarżącego z [...]r. stwierdzić należy, że zachodzi bezczynność organu w zakresie jego rozpoznania co czyni skargę uzasadnioną.

W tych okolicznościach na podstawie art. 149 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 153, poz. 1270 ) orzec należało jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono po myśli art. 200 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami admisnitracyjnymi.Powered by SoftProdukt