drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Uzasadnienie, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odmówiono sporządzenia uzasadnienia, VII SA/Wa 774/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 774/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-12  
Data wpływu
2008-05-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Bogusław Cieśla /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Uzasadnienie
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odmówiono sporządzenia uzasadnienia
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 141 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bogusław Cieśla po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. H. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2008 r. znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odmówić J. H. sporządzenia uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] sierpnia 2008 r. skarżący zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o przesłanie sentencji wyroku wraz z uzasadnieniem.

Sąd pismo to potraktował jako wniosek o sporządzenie i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Wniosek skarżącego wpłynął do Sądu w dniu [...] sierpnia 2008 r., a zatem jeszcze przed wyznaczoną na dzień 13 sierpnia 2008 r. rozprawą.

Zgodnie z art. 141 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym, natomiast w sprawach, w których oddalono skargę, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

Powołany wyżej przepis ustanawia rygor czasowy, w którym strona powinna dopełnić czynności – w tym przypadku złożyć wniosek o uzasadnienie. Wniosek taki nie może zostać złożony ani przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie, ani zbyt późno po zapadnięciu wyroku.

W przedmiotowej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpozna sprawę na rozprawie w dniu 13 sierpnia 2008 r., a pismo strony skarżącej zawierające wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku wpłynęło do Sądu w dniu [...] sierpnia 2008 r., a więc przed ewentualnym ogłoszeniem wyroku w niniejszej sprawie.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że wniosek został złożony przedwcześnie.

Z uwagi na powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 141 § 3 powołanej ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt