drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s 638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym, Przywrócenie terminu, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono zażalenie, II OZ 802/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 802/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-08-08 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-14
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Wojciech Mazur /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Sygn. powiązane
II SA/Gd 71/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-03-10
II OSK 1668/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-18
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 87 par. 1, art. 88,art. 184, art. 197 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 8 sierpnia 2008 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia del. WSA Wojciech Mazur po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia K. B. i S. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 3 czerwca 2008 r., sygn. akt II SA/Gd 71/08, o odrzuceniu wniosku skarżących o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi K. B. i S. B. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego w sprawie nakazu rozbiórki postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku postanowieniem z dnia 3 czerwca 2008 r., sygn. akt II SA/Gd 71/08 odrzucił wniosek skarżących, K. B. i S. B., o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego w sprawie nakazu rozbiórki

W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że postanowieniem z dnia 10 marca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił skargę K. B. i S. B. z uwagi na nieuiszczenie wpisu sądowego. Odpis niniejszego postanowienia doręczono skarżącym w dniu 26 marca 2008 r. Skarżący złożyli w dniu 24 kwietnia 2008 r. wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego. Skarżący podnieśli, iż nie uiścili wpisu sądowego, gdyż nie otrzymali awiza o nadejściu przesyłki sądowej. Jednocześnie skarżący wskazali, iż zachowali 7 - dniowy termin do złożenia wniosku. Niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia podjęli oni starania w celu znalezienia profesjonalnego pełnomocnika, ponieważ tylko niektórzy adwokaci prowadzą sprawy administracyjne, dopiero 22 kwietnia 2008 r. uzyskali oni poradę o trybie postępowania.

W ocenie Sądu I instancji, w sytuacji, gdy przyczyną uchybienia terminu do uiszczenia wpisu był brak wiedzy strony o konieczności uiszczenia wpisu, przyczyna ta ustała w chwili doręczenia skarżącym odpisu postanowienia o odrzuceniu skargi na tej podstawie, t.j. w dniu 26 marca 2008 r. Siedmiodniowy termin do złożenia wniosku upłynął zatem w dniu 1 kwietnia 2008 r. Podnoszona przez skarżących okoliczność poszukiwania profesjonalnego pełnomocnika, podobnie jak brak wiedzy o trybie postępowania w sprawie złożenia wniosku nie mają znaczenia dla biegu terminu do złożeniu wniosku o przywrócenie terminu. Skarżący złożyli wniosek w dniu 24 kwietnia 2008 r., a więc po upływie terminu.

Postanowienie stało się przedmiotem zażalenia K. B. i S. B., reprezentowanych przez pełnomocnika, w którym wnieśli o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy w zaskarżonym zakresie do ponownego rozpoznania, zasądzenie na rzecz skarżących kosztów postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg. norm przepisanych oraz wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. z dnia [...], Nr [...].

W uzasadnieniu zażalenia podniesiono zarzuty naruszenia w szczególności przepisów art. 3 § 1 i § 2 pkt. 2, art. 87 § 1, 2 i 4, art. 88 i art. 141 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwana dalej P.p.s.a, "polegające na niezasadnym uznaniu, iż skarżący nie zachowali 7 dniowego terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi do chwili ustania przyczyny uchybienia, podczas gdy prawidłowe zastosowanie tego przepisu P.p.s.a. takiej oceny nie uzasadnia, nieprawidłowe uzasadnienie powyższego stanowiska a w konsekwencji uniemożliwienie realizacji podstawowego prawa i zadania sądów administracyjnych, polegającego na sprawowaniu kontroli działalności administracji publicznej, które to uchybienia mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy." W ocenie skarżących Sąd I instancji nie rozważył i nie uzasadnił zaskarżonego postanowienia w świetle całokształtu wszystkich istotnych w sprawie okoliczności, takich jak:

- prawidłowe wywiązywanie się przez skarżących przez cały kilkuletni okres trwania niniejszej sprawy ze wszystkich wymogów formalnych im stawianych przez właściwe organy;

- zawinienie przez doręczyciela poczty niedoręczenia im w sposób prawidłowy we właściwym terminie przedmiotowego wezwania Sądu, którą to okoliczność Sąd w uzasadnieniu orzeczenia potraktował marginesowo;

- podjęcie przez skarżących działań reklamacyjnych na Poczcie w przekonaniu, że żadne terminy przeciwko nim nie biegną i niemożność uzyskania wcześniejszej fachowej porady prawnej co do dalszego postępowania oraz wystąpienie z wnioskiem i uzupełnienie wpisu w najbliższym czasie kiedy było to możliwe;

- niemożność uzyskania przez skarżących wcześniej wyżej wymienionej porady z przyczyn, na które nie mieli wpływu i nie rozważenie przez Sąd obiektywnie występującego zjawiska specjalizacji prawnej w poszczególnych dziedzinach prawa, co uzasadnione jest skomplikowaniem regulacji prawnych, a w tej konkretnej sprawie także tym, iż samo wcześniejsze niż to się stało, uiszczenie wpisu musiało być powiązane z całokształtem wymagań co do środka prawnego, jaki należało wnieść, czego nie mógł podjąć się w tej dziedzinie prawa fachowy pełnomocnik.

W zażaleniu skarżący zawarli również wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. z dnia [...], Nr [...], z uwagi na to, że rozbiórka przedmiotowego domku letniskowego spowodowałaby znaczne koszty (tym samym szkody) w majątku skarżących gdyż w obecnych warunkach wybudowanie takiego obiektu budowlanego oznaczałoby koszt wielokrotnie wyższy od wcześniej poniesionego.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie ma usprawiedliwionej podstawy.

Stosownie do art. 87 § 1 P.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Zgodnie zaś z art. 88 tej ustawy spóźniony wniosek o przywrócenie sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

Wskazany w art. 87 § 1 P.p.s.a. siedmiodniowy termin liczy się od czasu ustania przyczyny, a nie od czasu dowiedzenia się o tym. Zatem, celem ustalenia czy wniosek o przywrócenie terminu został wniesiony z zachowaniem siedmiodniowego terminu, konieczne jest określenie momentu ustania przyczyny uchybienia terminu.

W niniejszej sprawie za moment ustania przyczyny uchybienia terminu należało uznać - jak trafnie przyjął Sąd I instancji – 26 marca 2008 r., tj. dzień doręczenia stronie orzeczenia z 10 marca 2008 r., w którym odrzucono skargę z powodu nieuiszczenia wpisu. Bowiem to właśnie z treści tego orzeczenia skarżący dowiedzieli się, iż wpis od skargi nie został uiszczony. Zważywszy zatem, że wymienione orzeczenie zostało stronie doręczone dnia 26 marca 2008 r., to zasadnie przyjęto, że wniesienie wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi dopiero dnia 24 kwietnia 2008 r. nastąpiło niewątpliwie z uchybieniem siedmiodniowego terminu liczonego od daty doręczenia orzeczenia odrzucającego skargę, co skutkuje odrzuceniem wniosku na podstawie art. 88 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wskazać również należy, że w orzecznictwie sądowym przyjęty jest pogląd, że okoliczność oczekiwania na uzyskanie porady fachowego pełnomocnika nie stanowi przesłanki uprawdopodobniającej brak winy strony w uchybieniu terminu do dokonania czynności procesowe (por. wyr. NSA z dnia 26 listopada 1997 r., SA/Lu 1219/96, LEX nr 31857).

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny na mocy art. 184 w związku z art. 197 § 2 P.p.s.a. orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt