drukuj    zapisz    Powrót do listy

6329 Inne o symbolu podstawowym 632, Uzasadnienie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, odmówiono sporządzenia uzasadnienia, II SA/Bd 417/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-07-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bd 417/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy

Data orzeczenia
2008-07-23  
Data wpływu
2008-05-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Sędziowie
Anna Klotz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne
Uzasadnienie
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
odmówiono sporządzenia uzasadnienia
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 141
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Anna Klotz po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi S. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] kwietnia 2008 r., nr [...] w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia.

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] kwietnia 2008 r. S. K. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] kwietnia 2008 r., nr [...] w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego.

Termin rozprawy w przedmiotowej sprawie wyznaczony został na dzień 15 lipca 2008 r., o czym skarżący został powiadomiony.

W złożonym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy piśmie, datowanym na dzień [...] lipca 2008 r., skarżący wniósł o doręczenie mu odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem.

Zgodnie z treścią art. 141 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.- Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U Nr 153, poz.1270 ze zm.) uzasadnienie sporządza się z urzędu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyroku,

a zgodnie z art. 141 § 2 tej ustawy w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni

od dnia ogłoszenia wyroku lub doręczenia odpisu sentencji wyroku. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że tylko w sytuacji, gdy w sprawie wydany został wyrok, stronie przysługuje prawo skutecznego domagania się sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Jak wynika z akt sprawy, złożony przez skarżącego wniosek wysłany został w dniu [...] lipca 2007 r., o czym świadczy data stempla pocztowego na kopercie przesyłki ([...]) – tak więc przed zapadnięciem rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie. Wniosek skarżącego o przesłanie wyroku jest zatem przedwczesny i jako taki nie może zostać uwzględniony.

Z tych względów na podstawie art. 141 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U Nr 153, poz.1270 ze zm.), orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt