drukuj    zapisz    Powrót do listy

6539 Inne o symbolu podstawowym 653, Odrzucenie skargi kasacyjnej, Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Odrzucono skargę kasacyjną, V SA/Wa 120/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 120/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-09  
Data wpływu
2007-01-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jolanta Bożek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6539 Inne o symbolu podstawowym 653
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Skarżony organ
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178, 221
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący - sędzia WSA - Jolanta Bożek po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej K.S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2008 r. sygn. akt V SA/Wa 120/07 w sprawie ze skargi K. S. na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia [...] stycznia 2006 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu zaległych opłat za używanie lokalu i opłat pośrednich za lokal postanawia: - odrzucić skargę kasacyjną;

Uzasadnienie

Pełnomocnik skarżącej wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę kasacyjną z 28 maja 2008 r. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 4 kwietnia 2008 r. sygn. akt V SA/Wa 120/07.

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – dalej: p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie; gotówką do kasy sądu lub na jego rachunek bankowy (art. 219 § 1 i § 2 p.p.s.a.). Jednocześnie, przepis art. 221 p.p.s.a. wprowadza zasadę, iż pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania lub odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

W myśl § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), w sprawach skarg, niewymienionych w ust. 1-5 cyt. rozporządzenia – wpis stały wynosi 200 zł.

Stosownie do treści przepisu § 3 cyt. rozporządzenia, wpis od skargi kasacyjnej wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł. Należy również zauważyć, iż połowa wpisu stałego jest także wpisem stałym (vide: postanowienie NSA z 2 marca 2004 r. sygn. akt GSK 33/04).

Jak wynika z akt przedmiotowej sprawy, wpis sądowy od wniesionej skargi kasacyjnej nie został uiszczony przez pełnomocnika skarżącej, będącego adwokatem.

Wnosząc skargę kasacyjną adwokat lub radca prawny obowiązany jest uiścić należną opłatę. Pismo procesowe wnoszone przez profesjonalnego pełnomocnika powinno spełniać wszystkie wymagania formalne, które zostały wyznaczone w przepisach prawa, w tym i powinny być wolne od wadliwości w zakresie uiszczenia opłaty. O ile co do uchybień formalnych, jak np. braku pełnomocnictwa, braku podpisu, sąd wzywa do usunięcia, o tyle w razie braku uiszczenia wpisu stałego, art. 221 powołanej ustawy wyłącza wezwanie do usunięcia tego braku (vide: postanowienie NSA z 7 grudnia 2004 r. sygn. akt OZ 730/04).

Na marginesie należy zauważyć, że skarżącej przyznano prawo pomocy, lecz obejmowało ono jedynie zwolnienie od wpisu od skargi ponad kwotę 50 zł (postanowienie z dnia 29 maja 2006 r. Sygn. akt III SA/Wa 1425/06) oraz ustanowienia adwokata z urzędu (postanowienie z dnia 25 września 2007 r. Sygn. akt II GZ 143/07). Skarżąca nie została więc zwolniona z obowiązku ponoszenia kosztów postępowania w całości.

Z tych względów i na podstawie art. 221 w zw. z art. 178 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt