drukuj    zapisz    Powrót do listy

6531 Dotacje oraz subwencje z budżetu państwa, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego 6411 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy; skargi organów gminy na czynności nadzorcze, Samorząd terytorialny, Regionalna Izba Obrachunkowa, *Oddalono skargę, III SA/Wr 1/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-04-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wr 1/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-04-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-01-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Anna Moskała
Maciej Guziński /przewodniczący/
Marcin Miemiec /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6531 Dotacje oraz subwencje z budżetu państwa, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego
6411 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy; skargi organów gminy na czynności nadzorcze
Hasła tematyczne
Samorząd terytorialny
Skarżony organ
Regionalna Izba Obrachunkowa
Treść wyniku
*Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2005 nr 249 poz 2104 art. 176 ust. 2
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
Tezy

Udzielenie dotacji przez gminę, jeżeli dotyczy ono zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, może nastąpić wyłącznie na rzecz podmiotów określonych w art. 176 ust. 1 ufp. oraz w granicach przedmiotowych tego przepisu. Z drugiej strony, niespełnienie choćby jednego z warunków normy prawnej wyrażonej w tym artykule powoduje, że nie mogą mieć zastosowania normy prawne zawarte w kolejnych ustępach artykułu 176 ufp.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maciej Guziński Sędziowie Sędzia WSA Marcin Miemiec (sprawozdawca) Sędzia NSA Anna Moskała Protokolant Jolanta Ryndak po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 10 kwietnia 2008 r. sprawy ze skargi Rady Gminy W. na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały oddala skargę.

Uzasadnienie

W dniu [...] Rada Miejska W. (zwana dalej Radą Miejską) podjęła Uchwałę Nr [...] w sprawie dofinansowywania z budżetu miasta remontów części wspólnych budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy W. Jako podstawę prawną uchwały powołano art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591, zwaną dalej usg.) w zw. z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733) oraz art. 176 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zwaną dalej ufp.).

Zgodnie z § [...] uchwały, w Gminie W. wdraża się program "A", którego celem jest dofinansowanie niezbędnych remontów budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy W., stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych. Dofinansowanie to miało się odbywać w ramach środków budżetu przewidzianych na ten cel). Według § [...], dofinansowanie mogły otrzymać wspólnoty mieszkaniowe, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań publicznych w następujących kategoriach:

1) remont dachu, kominów, odwodnienia dachu, wymiana lub naprawa więźby dachowej;

2) remont lub ocieplenie elewacji oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wymiana stolarki okiennej (w częściach wspólnych wraz z remontem elewacji), naprawa uszkodzonych ścian konstrukcyjnych, remont stropów;

3) wykonanie lub remont: chodnika i oświetlenia na nieruchomości wspólnoty od strony ulicy, ogrodzenia nieruchomości wspólnoty, murów oporowych, odwodnienia posesji, boksów na składowanie odpadów komunalnych;

4) wykonanie przyłącza uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci wodnej i kanalizacyjnej, wykonanie przyłącza energetycznego, budowa kotłowni lokalnej lub przyłącza do sieci centralnego ogrzewania;

5) remont instalacji elektrycznej, remont instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem instalacji telewizji kablowej, remont instalacji gazowej, remont instalacji gazowej wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych nieruchomości, remont klatki schodowej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwi w częściach wspólnych.

Dofinansowanie miało polegać na spłacie odsetek umownych od kredytu zaciągniętego przez wspólnoty mieszkaniowe na wyżej określony cel, w wysokości określonej w ust. [...] oraz w czasie określonym w ust. [...].

Uchwałą z dnia [...] Nr [...] Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. w oparciu o art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001, nr 55, poz. 577, zwaną dalej urio.) oraz art. 91 ust. 1 usg., stwierdziło nieważność powyższej uchwały Rady Miejskiej. W motywach tego rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium wskazało, że podstawa prawna powołana w treści uchwały Rady Miejskiej w W. nie znajduje uzasadnienia w postanowieniach tej uchwały, która w istocie podjęta została bez podstawy prawnej. W ocenie Kolegium wskazany w uchwale Rady Miejskiej art. 176 ust. 2 ufp. nie może być stosowany. Zgodnie z tym przepisem zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje w trybie ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) z tym, że ten przepis jak i przepis art. 176 ust. 3 ufp. nie może być stosowany w oderwaniu od ust. 1 tego artykułu. Z przepisu tego wynika jednoznacznie, że przedmiotem finansowania mogą być jedynie zadania publiczne danej jednostki samorządu terytorialnego. W myśl art. 6 ust. 1 usg., do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zakres zadań własnych gminy jest ogólnie określony w art. 7 ust. 1 usg, a wyliczony przykładowo pkt 1 - 20 tego przepisu. Istotą tych zadań jest zaspokajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców gminy. Przekazanie z budżetu gminy środków wspólnotom mieszkaniowym na spłatę odsetek umownych od kredytów zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe na remont części wspólnych nieruchomości nie może być uznane za realizację zadań własnych gminy, mieszczących się w zakresie spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżonych na rzecz innych podmiotów. Według Kolegium, dofinansowanie z budżetu gminy na rzecz wspólnot mieszkaniowych zostałoby w istocie przeznaczone na zaspokojenie potrzeb jedynie tych właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, a więc konkretnych mieszkańców i ich interesów prywatnych. Nie spełnia to wymogów określonych w art. 6 usg.

Obowiązki ogółu właścicieli lokali wchodzących w skład nieruchomości tworzących wspólnotę mieszkaniową określają przepisy art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., nr 80, poz. 903 ze zm.). Wynika z nich, że właściciel lokalu ponosi wydatki związane z jego utrzymaniem oraz jest obowiązany uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej i współdziałać w ochronie wspólnego dobra. Dofinansowanie dotacją z budżetu gminy powiększyłoby w istocie majątek wspólnoty, czyli poszczególnych właścicieli lokali w części odpowiadającej ich udziałowi we własności nieruchomości. Przekazanie środków finansowych na cele określone w uchwale nie może być więc uznane za przejaw realizacji własnych zadań publicznych gminy. Podejmując tę uchwałę Rada Miejska naruszyła postanowienia art. 176 ufp.

Według organu nadzoru, samodzielnej podstawy prawnej do podjęcia badanej uchwały nie mogą stanowić przepisy art. 40 ust. 1 usg. w zw. z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.). Artykuł 40 ust. 1 usg. dotyczy bowiem stanowienia przez radę gminy aktów prawa miejscowego na podstawie upoważnień ustawowych. Artykuł 4 ust. 3 dotyczy natomiast tworzenia przez radę gminy warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej - z wykorzystaniem zasobu mieszkaniowego gminy lub w inny prawnie dopuszczalny sposób.

W konkluzji Kolegium RIO stwierdziło, że w sferze finansów publicznych obowiązuje naczelna zasada stanowiąca, że w ramach gospodarki finansowej organom gminy wolno czynić tylko to, na co zezwalają ustawy. Biorąc pod uwagę przedstawioną argumentację Kolegium RIO postanowiło, jak w sentencji.

Na powyższą uchwałę Kolegium RIO Gmina W. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W., domagając się jej uchylenia w całości. W uzasadnieniu skarżąca stwierdziła, że unieważnioną uchwałę podjęto w ramach prawnie określonych kompetencji Rady Miejskiej, która realizowała uprawnienia wynikające z obowiązku zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej, wskazane w art. 7 ust. 1 usg. Realizacja tych zadań następuje między innymi w obszarze gospodarki nieruchomościami (art. 7 ust. 1 pkt 1 usg.) oraz gminnego budownictwa mieszkaniowego (art. 7 ust. 1 pkt 7 usg.). Z art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wynika jednoznacznie, że tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej (a więc zgodnie z art. 1 ust. 1 usg. wszystkich mieszkańców gminy) należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z art. 4 ust. 3 zadania te gmina wykonuje wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy lub w inny sposób. Zdaniem gminy, podjęta uchwała realizowała powyższe obowiązki nie poprzez bezpośrednie wykorzystanie mieszkaniowego zasobu gminy, lecz właśnie "w inny sposób". Z uzasadnienia zaskarżonej uchwały nie wynika, jakie wnioskowanie doprowadziło do podjęcia zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego w sytuacji, gdy uchwała Rady Miejskiej miała wskazane podstawy prawne.

Skarżąca nie zgodziła się też z zarzutem, że jej uchwała nie spełnia wymogów art. 6 usg. Z uwagi na to, że jej następstwem będzie powiększenie majątku wspólnoty mieszkaniowej. Takie stanowisko nie uwzględnia wykładni przepisu art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali, z którego wynika obowiązek nie tylko utrzymywania własnego lokalu w należytym stanie, lecz także obowiązek współdziałania z pozostałymi współwłaścicielami w utrzymywaniu budynku w stanie niepogorszonym. Według skarżącej w takiej sytuacji nie ma miejsca przysporzenie na rzecz poszczególnych właścicieli mieszkań. Takie przysporzenie występowałoby bowiem jedynie wtedy, gdyby dofinansowano remonty poszczególnych lokali.

Według skarżącej, zaskarżona uchwała Kolegium RIO nie spełnia także wymogów art. 91 ust. 3 i 5 usg. w zw. z art. 107 § 3 kpa. Organ nadzoru nie przedstawił bowiem wyczerpującego uzasadnienia prawnego rozstrzygnięcia. Trudno jest zatem polemizować z nieudokumentowanym zarzutem naruszenia art. 176 ufp. Przepis ten składa się z kilku jednostek redakcyjnych. Organ nadzoru nie wskazał natomiast, która z tych jednostek została naruszona.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Na podstawie art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002, nr 153, poz. 1269 ze zm.) sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej. Według art. 1 § 2 powołanej ustawy, kontrola sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Art. 145 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002, nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej zwanej upsa.) ogranicza podstawy prawne uwzględnienia skargi do stwierdzenia naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, naruszenia prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego oraz innego naruszenia przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

W zakresie tak określonej właściwości Sąd stwierdził, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do 176 ust. 1 ufp., podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje na cele publiczne związane z realizacją ich zadań. Zgodnie z art. 176 ust. 2 ufp., zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jeżeli dotyczy to innych zadań niż określone w tej ustawie - na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z podmiotem, o którym mowa w ust. 1. Przepis art. 131 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa w drodze uchwały organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia (art. 176 ust. 3 ufp.).

Powyższy przepis art. 176 ust. 1 ufp. zawiera normę prawną przyznającą jednostkom samorządu terytorialnego uprawnienie do udzielania dotacji pod następującymi warunkami: 1) na rzecz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych; 2) niedziałających w celu osiągnięcia zysku; 3) na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki. Wymienione elementy normy pozostają w stosunku koniunkcji. Oznacza to, że tylko jednoczesne spełnienie wszystkich trzech przesłanek warunkuje działanie jednostki samorządu w granicach prawa, to jest w oparciu o art. 176 ufp.

Dwa pierwsze elementy normy pozwalają na ustalenie kręgu podmiotów objętych postanowieniami art. 176 ufp. Trzeci element ma natomiast charakter przedmiotowy, wskazując na zakres aktywności, które mogą być finansowane w formie dotacji ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Z zakresu podmiotowego normy art. 176 ust. 1 ufp. wynika, że dotacja może zostać przyznana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, a zatem innym, niż podmioty określone w art. 4 ufp. Katalog pomiotów wymienionych w tym przepisie nie obejmuje wspólnot mieszkaniowych. Nie budzi zatem wątpliwości, że podmioty te nie należą do jednostek sektora finansów publicznych.

Stwierdzenie drugiej z przesłanek wyznaczających krąg podmiotów objętych normą art. 176 ust. 1 ufp. wymaga ustalenia, że działanie podmiotu nie jest skierowane na osiąganie korzyści. W tym miejscu należy odwołać się do art. 6 ustawy o własności lokali, który stanowi, że ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Zatem "wspólnotę mieszkaniową traktować trzeba jako ogół właścicieli lokali, występujących wspólnie z mocy prawa, w zakresie czynności dotyczących ustawowej współwłasności nieruchomości wspólnej" (zob. postanowienie WSA w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2005 r., II SA/Gd 155/05), której celem jest zarząd majątkiem wspólnym właścicieli lokali wchodzących w skład nieruchomości. Choć zarząd nieruchomością przez wspólnotę mieszkaniową może obejmować również podejmowanie takich czynności, które prowadzą do wzrostu majątku właścicieli lokali, to jednak zasadniczym celem wspólnoty mieszkaniowej nie jest osiąganie korzyści, lecz taki sposób zarządzania nieruchomością, który umożliwia zgodne korzystanie z majątku wspólnego przez właścicieli lokali.

Istota sporu w niniejszej sprawie dotyczy jednak elementów kształtujących zakres przedmiotowy normy prawnej zawartej w art. 176 ust. 1 ufp., to jest celów publicznych związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego. Z postanowień tego artykułu jednoznacznie wynika, że przedmiotem finansowania przez gminę mogą być zadania mieszczące się w zakresie zadań gminy, które zostały określone w rozdziale 2 usg. oraz w ustawach szczególnych. Wśród zadań gminy przepisy ustawy o samorządzie gminnym wyróżniają zadania własne gminy, do których należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, wyliczone przykładowo w art. 7 ust. 1 usg., zadania zlecone ustawowo oraz zadania wykonywane na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub z organami administracji rządowej. Oczywiste jest jednak, że dotowanie realizacji zadań jednostki samorządowej musi dotyczyć zadań w ogóle należących do zakresu działania gminy. Skarżąca nie wykazała, aby zadania będące przedmiotem uchwały Rady Miejskiej stanowiły zadania zlecone bądź wykonywane na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub z organami administracji rządowej. Z tych też przyczyn zasadna stała się analiza zakresu zdań własnych jednostki.

Art. 7 ust. 1 usg. ustala, że do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz konstruuje otwarty katalog takich zadań. Zakres tych aktywności należy interpretować w perspektywie ogólnej zasady, że ich realizacja ma służyć zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy. Obowiązywanie tej zasady powoduje, że w ocenie Sądu za zadanie takie nie można uznać działalności określonej w uchwale Rady Miejskiej. Zasadnie bowiem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazało, że działania te służyłyby jedynie właścicielom lokali w nieruchomościach objętych tymi czynnościami. Wkraczałyby ponadto w sferę ich obowiązków. Zgodnie bowiem z art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali, to właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu. Z drugiej strony wspólnotę mieszkaniową, jak wskazano powyżej, tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Wobec tego przyznanie dotacji wspólnotom mieszkaniowych prowadziłoby do powiększenia majątków właścicieli, którzy choć zobowiązani do ponoszenia wydatków na utrzymanie nieruchomości, z obowiązku tego częściowo zostaliby zwolnieni. Stąd Sąd nie podziela przeciwnego poglądu skarżącej w tym przedmiocie.

Odnosząc się do wyrażonego w art. 176 ust. 1 ufp pojęcia "cele publiczne" przede wszystkim należy zauważyć, że brak jest normatywnej definicji tego pojęcia. W tym zakresie Sąd uznał za zasadne stanowisko prezentowane przez organy administracyjne, a ugruntowane w literaturze przedmiotu (zob. C. Kosikowski, Finanse publiczne. Komentarz, Warszawa 2006.), że "realizację celów publicznych należy kojarzyć przede wszystkim z działaniami mającymi zaspokajać potrzeby zbiorowe, nie zaś jednostkowe". W Nowym słowniku języka polskiego (pod. red. E. Sobol, Warszawa 2002, s. 813) "publiczny" to "dotyczący ogółu ludzi, służący ogółowi, przeznaczony, dostępny dla wszystkich; społeczny, powszechny, ogólny, nieprywatny". Takie też rozumienie tego pojęcia zawiera również Uniwersalny słownik języka polskiego (pod red. S. Dubisza, Warszawa 2003). Również za takim rozumieniem pojęcia "publiczny" przemawiają wnioski płynące z analizy znaczenia innych niż "cele publiczne" zwrotów zawierających to pojęcie. Nie budzi bowiem wątpliwości, że "opinia publiczna" to ogólna opinia społeczna, a "bezpieczeństwo publiczne" to ogół warunków i instytucji chroniących państwo i obywateli. Brak jest z kolei podstaw do odmiennego rozumienia pojęcia "cele publiczne", zawartego w treści art. 176 ust. 1 ufp. Należy w szczególności mieć na uwadze, że przepisy ustawy o finansach publicznych nie zawierają legalnej definicji pojęcia "cele publiczne", przydającej temu pojęciu odmienne znaczenie dla potrzeb ustawy. Wobec tego Sąd uznając, że o charakterze działania przesądza bezpośredni cel i skutek tego działania, stwierdził, że bezpośrednim celem zadań określonych w treści uchwały Rady Miejskiej nie jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej. Działania te nie stanowią zatem realizacji celów publicznych. O ile bowiem remont nieruchomości, jej oświetlenie, ogrodzenie czy uzbrojenie działki może pośrednio służyć celom wspólnoty samorządowej, to jednak zasadniczym i bezpośrednim celem i skutkiem tych działań jest korzyść właścicieli lokali wchodzących w skład danej nieruchomości.

Udzielenie dotacji przez gminę, jeżeli dotyczy ono zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, może nastąpić wyłącznie na rzecz podmiotów określonych w art. 176 ust. 1 ufp. oraz w granicach przedmiotowych tego przepisu. Z drugiej strony, niespełnienie choćby jednego z warunków normy prawnej wyrażonej w tym artykule powoduje, że nie mogą mieć zastosowania normy prawne zawarte w kolejnych ustępach artykułu 176 ufp.

Przenosząc zatem powyższe uwagi na grunt rozpatrywanej sprawy, Sąd uznał, że postanowienia uchwały Rady Miejskiej nie spełniały przesłanek art. 176 ust. 1 ufp. oraz stwierdził, że art. 176 ust. 2 ufp. nie mógł stanowić podstawy prawnej uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe, a wskazana uchwała Rady Miejskiej była sprzeczna z prawem.

Sąd nie podzielił zarzutu skargi, że zaskarżona uchwała Kolegium RIO nie zawiera uzasadnienia prawnego. Według Sądu, uchwała jest należycie uzasadniona. Wbrew zarzutowi skargi uchwała Kolegium RIO spełnia zatem wymogi art. 91 ust. 3 i 5 usg. w zw. z art. 107 § 3 kpa. W szczególności organ nadzoru wskazał, że uchwała narusza art. 176 ust. 2 ufp., który został powołany jako podstawa prawna uchwały Rady Miejskiej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 urio. w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 4 urio., do wyłącznej właściwości kolegium regionalnej izby obrachunkowej należy orzekanie o nieważności uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Stosownie do art. 91 ust. 1 zd. 1 usg., uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. W zakresie tak określonej kompetencji oraz wobec powyższych uwag Sąd uznał zaskarżoną uchwałę Kolegium Regionalnej Izby

Obrachunkowej we W. za zgodną z prawem.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 151 upsa. oddalił skargę.Powered by SoftProdukt