drukuj    zapisz    Powrót do listy

6111 Podatek akcyzowy, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Celnej, Odrzucono skargę, I SA/Ke 221/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-06-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Ke 221/08 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-06-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Andrzej Jagiełło /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6111 Podatek akcyzowy
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 53 par. 1 , 58 par. 1 pkt 2,
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Jagiełło po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] nr [...] Dyrektor Izby Celnej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...] nr [...] odmawiającą B.P. stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego.

Powyższą decyzję Dyrektora Izby Celnej doręczono skarżącemu wraz z pouczeniem o sposobie i terminie jej zaskarżenia za pośrednictwem poczty w dniu 18 kwietnia 2008r., zgodnie z potwierdzeniem odbioru przesyłki znajdującym się w aktach sprawy.

W dniu 26 maja 2008r. B.P. złożył skargę na doręczoną mu decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach za pośrednictwem Dyrektora Izby Celnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Doręczenie skarżącemu decyzji Dyrektora Izby Celnej nastąpiło w dniu 18 kwietnia 2008r., co oznacza, że termin do wniesienia skargi w niniejszej sprawie upłynął w dniu 19 maja 2008r.

W związku z powyższym, skoro przedmiotowa skarga została złożona w dniu 26 maja 2008r., tym samym wniesiono ją po upływie przewidzianego prawem terminu.

Z tych przyczyn, działając na podstawie art. 58 §1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt