drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Budowlane prawo, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono skargę, VII SA/Wa 450/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 450/08 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Agnieszka Wilczewska-Rzepecka /sprawozdawca/
Bożena Więch-Baranowska
Ewa Machlejd /przewodniczący/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 134
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Machlejd, , Sędzia WSA Bożena Więch -Baranowska, Sędzia WSA Agnieszka Wilczewska – Rzepecka (spr.), Protokolant Ewa Sawicka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2008r. sprawy ze skargi R. K. na postanowienie [...]Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] stycznia 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania skargę oddala

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] kwietnia 2007r., nr [...] Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w P. na podstawie art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu sprawy budowy przez Spółdzielnię Mieszkaniową w P. parkingu na działce nr ew. [...] obr. [...] w rejonie wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. W. 5 i 9 w P. - umorzył postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie w zakresie objętym właściwością organów nadzoru budowlanego.

Organ podniósł, iż inwestycję zrealizowano na podstawie zgłoszenia dokonanego przez inwestora do Starostwa Powiatowego w P. w dniu [...] listopada 2006r., zarejestrowanego pod znakiem [...]. Właściwy organ nie wniósł w ustawowo określonym trybie i terminie sprzeciwu wobec zamiaru wykonania parkingu. Organ stwierdził ponadto, iż budowa została zakończona, a roboty prowadzono zgodnie z warunkami zgłoszenia. W tej sytuacji bark było podstaw do stwierdzenia samowoli budowlanej i podejmowania działań w przypisanym ustawowo zakresie.

Postanowieniem z dnia [...] stycznia 2008r., nr [...] [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego na podstawie art. 134 w związku z art. 141 § 2 i art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) - stwierdził uchybienie terminu do wniesienia przez R. K. odwołania od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. z dnia [...] kwietnia 2007r. nr [...].

W uzasadnieniu organ odwoławczy podniósł, iż zgodnie z art. 129 § 2 kpa odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie. Ustanowiony w art. 129 § 2 kpa prekluzyjny 14 dniowy termin do wniesienia odwołania dotyczy tylko osób, którym decyzja została doręczona, natomiast nie dotyczy osób, które nie brały udziału w postępowaniu i którym decyzja nie została doręczona.

Termin do wniesienia odwołania dla strony, która została pozbawiona udziału w postępowaniu w I instancji liczy się od dnia doręczenia decyzji stronie, która brała udział w postępowaniu.

Organ II instancji wyjaśnił, iż zaskarżona decyzja nr [...] została doręczona stronie - Spółdzielni Mieszkaniowej P. w dniu 24 kwietnia 2007r. W związku z powyższym termin do wniesienia odwołania upłynął w dniu 8 maja 2007r. Skarżący wniósł odwołanie w dniu 13 czerwca 2007r., a więc już po upływie w/w terminu.

Uchybienie ustawowego terminu do wniesienia odwołania powoduje bezskuteczność odwołania, czego następstwem jest ostateczność decyzji organu I instancji. Organ pouczył ponadto stronę skarżącą, iż w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie jeżeli strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu (art. 145 § 1 pkt 4 kpa). Organem administracji publicznej właściwym w sprawie wznowienia postępowania jest organ, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji (tj. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w P.).

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] stycznia 2008r. złożył R. K. wnosząc o jego uchylenie.

W ocenie skarżącego nieprawdziwe jest twierdzenie organu, iż uchybił terminowi do wniesienia odwołania.

Skarżący wyjaśnił, iż w dniu 21 maja 2007r. zwrócił się do [...] Inspektora Nadzoru Budowlanego z prośbą o interwencję. W następstwie tego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w P. w dniu [...] czerwca 2007r. poinformował skarżącego, iż została wydana decyzja z dnia [...] kwietnia 2007r., nr [...], jednakże wobec nieuznania skarżącego za stronę postępowania decyzja nie została mu doręczona. Po tej informacji skarżący w dniu 11 czerwca 2007r. złożył odwołanie do [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W ocenie strony skarżącej nie można stwierdzać uchybienia terminu odwołania do dnia 6 czerwca 2007r. bo dopiero w tym terminie został powiadomiony o decyzji.

W skardze podniesiono również, iż parking samochodowy wybudowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową w P. jest samowolą budowlaną, oraz stanowi znaczne uciążliwości dla okolicznych mieszkańców.

[...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w odpowiedzi na skargę podtrzymał swoje stanowisko i wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Stosownie do dyspozycji art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej jedynie pod względem zgodności z prawem, a więc trafności ich wykładni. Uwzględnienie skargi następuje tylko w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa materialnego lub istotnych wad w przeprowadzonym postępowaniu.

W rozpoznawanej sprawie tego rodzaju wady i uchybienia nie wystąpiły, wobec czego skarga nie mogła być uwzględniona.

Podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowi art. 134 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z jego treścią organ odwoławczy bada z urzędu zachowanie terminu do wniesienia odwołania. Uchybienie ustawowego terminu powoduje bezskuteczność odwołania, czego następstwem jest ostateczność decyzji, i co w konsekwencji wyłącza dopuszczalność jej skontrolowania w zwyczajnym postępowaniu odwoławczym.

Przepis art. 129 § 2 kpa przewiduje natomiast czternastodniowy termin do wniesienia odwołania. Termin ten liczy się od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie od dnia jej ogłoszenia.

Jak stwierdził organ odwoławczy, skarżący nie brał udziału w postępowaniu dotyczącym pozwolenia na budowę, jednakże zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie poglądem stronie, która nie brała udziału w postępowaniu pierwszo instancyjnym, przysługuje prawo do wniesienia odwołania wówczas, gdy podmiot ten, któremu organ nie doręczył ani nie ogłosił decyzji, wnosi odwołanie w terminie przewidzianym dla pozostałych stron postępowania, którym decyzję doręczono (zob. wyrok NSA z 16 lipca 2002r., II SA 2230/00 M.Prawn. 2002/20/926).

Z akt sprawy wynika, iż decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. z dnia [...] kwietnia 2007r. została doręczona Spółdzielni Mieszkaniowej P. w dniu 24 kwietnia 2007r. i od tej daty winien być liczony czternastodniowy termin do złożenia odwołania. Przedmiotowe odwołanie złożono w dniu 11 czerwca 2007r. (data nadania w Urzędzie Pocztowym), a zatem z uchybieniem ustawowego terminu.

Wskazać należy, iż termin 14 dni do wniesienia odwołania to termin zawity, co oznacza, iż jego przekroczenie, niezależnie od przyczyn, które to spowodowały, powoduje konieczność stwierdzenia, iż zostało wniesione z uchybieniem terminu. Organy administracji nie posiadają uprawnień do przedłużania terminów ustawowych. Terminy te mogą być jedynie przywrócone w trybie i na zasadach określonych w stosownych przepisach prawa, jest to jednak zagadnienie odrębne, które nie jest przedmiotem postępowania w niniejszej sprawie.

Termin określony w art. 129 § 2 kpa, jest terminem ustawowym, wiąże więc wszystkie osoby i organy występujące w postępowaniu administracyjnym. Jego niedotrzymanie powoduje ujemne skutki procesowe w postaci utraty prawa do wniesienia odwołania. Skoro odwołanie wniesione zostało z oczywistym uchybieniem czternastodniowego terminu, a termin ten nie został przywrócony – organ odwoławczy obowiązany był w drodze postanowienia wydanego na podstawie art. 134 kpa – stwierdzić uchybienie terminu do wniesienia odwołania.

Na marginesie rozpatrywanej sprawy podnieść należy, iż w przypadku, w którym strona bez własnej winy w nie uczestniczyła w postępowaniu, przysługiwać jej będzie wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego zakończonego decyzją ostateczną stosownie do treści art. 145 § 1 pkt 4 kpa.

Nie podlegają uwzględnieniu zarzuty strony dotyczące wadliwości decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] kwietnia 2007r., nr [...], bowiem Sąd administracyjny w rozpatrywanej sprawie dokonuje jedynie kontroli zgodności z prawem zaskarżonego aktu organu administracji, a więc prawidłowości zastosowania art. 134 kpa.

Postępowanie w niniejszej sprawie przeprowadzone zostało prawidłowo zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach art. 7, art. 77 i art. 80 kpa, organy administracji podjęły bowiem wszelkie niezbędne kroki do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, zebrały i rozpatrzyły cały materiał dowodowy.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.-Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) skargę jako bezzasadną należało oddalić.Powered by SoftProdukt