drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, II SA/Łd 617/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-10-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 617/07 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2007-10-10  
Data wpływu
2007-06-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Joanna Sekunda-Lenczewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Sygn. powiązane
II OSK 1016/08 - Wyrok NSA z 2009-06-22
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji
Sentencja

Dnia 10 października 2007 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II w osobie: Sędziego WSA Joanny Sekundy - Lenczewskiej po rozpoznaniu w dniu 10 października 2007 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi W. G. i M. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy p o s t a n a w i a oddalić wniosek AG

Uzasadnienie

II SA/Łd 617/07

U Z A S A D N I E N I E

Decyzją z dnia [...] Nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia dla M. G. warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo – biurowego zlokalizowanego w Ł. przy ul. A.

W. G. i M. G., reprezentowani przez pełnomocnika w osobie adwokata, wnieśli skargę na powyższe rozstrzygnięcie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Pismem z dnia 5 czerwca 2007 roku skarżący wystąpili z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W ocenie strony skarżącej wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji uzasadniony jest przede wszystkim niebezpieczeństwem wyrządzenia znacznej szkody oraz spowodowania trudnych do odwrócenia skutków w przypadku jej wykonana. W motywach wniosku skarżący wskazali także, iż wykonanie decyzji narazić może skarżących na niepowetowaną szkodę. Wykonanie zaskarżonej decyzji i wdrożenie dalszego procesu inwestorskiego przed rozpoznaniem skargi może spowodować poważne reperkusje po stronie skarżących, których posesja sąsiaduje bezpośrednio z działką, na której realizowana ma być przyszła inwestycja. Trudne do odwrócenia skutki pozostaną, mimo ewentualnej zmiany merytorycznego rozstrzygnięcia w przypadku uwzględnienia skargi przez Sąd, w konsekwencji należy liczyć się z tym, że stronie przysługiwać będzie w stosunku do Skarbu Państwa roszczenie odszkodowawcze.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje.

Stosownie do art. 61 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) – zwanej dalej p.p.s.a., wniesienie skargi do Sądu nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu administracyjnego, jednakże Sąd może na wniosek strony wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania tego aktu w całości lub w części, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji służy realizacji zasady ochrony czasowej w toku sądowej kontroli administracji, przy czym przyjmuje się, iż ocena przesłanek wstrzymania powinna być dokonana z uwzględnieniem nie tylko argumentów podniesionych we wniosku strony skarżącej, ale i całokształtu okoliczności sprawy.

Ustawodawca jako przesłanki wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji wskazał niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Posłużenie się w konstrukcji przepisu pojęciami nieostrymi powoduje konieczność konkretyzacji zawartej normy ogólnej i nadania im treści z uwzględnieniem okoliczności faktycznych w każdej indywidualnej sprawie.

Co do zasady przyjmuje się, iż przesłanki wstrzymania wykonania aktu zachodzą wówczas, gdy istnieje ryzyko, że wykonanie aktu spowoduje szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu poprzedniego, bądź też powrót do stanu poprzedniego związany będzie ze znacznym nakładem sił i środków (por. wyrok WSA w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2006 roku o sygn. akt II SA/Bk 352/06).

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż przedmiotem wstrzymania mogą być jedynie akty lub czynności, które podlegają wykonaniu, tj. nadają się do wykonania i wymagają wykonania.

W tym miejscu warto zauważyć, iż przedmiotem rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny jest wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w sprawie ustalenia warunków zabudowy, która w ogóle nie podlega wykonaniu, w szczególności w postępowaniu egzekucyjnym (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 października 2001 roku o sygn. akt II SA/Gd 2174/01, LEX 76097).

Z uwagi zatem na charakter zaskarżonego rozstrzygnięcia należy stwierdzić, iż wniosek o wstrzymanie wykonania nie może odnieść zamierzonego rezultatu w postaci wstrzymania wykonania decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...].

Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na podstawie art. 61 § 3 i § 4 p.p.s.a. orzekł jak w postanowieniu.

AGPowered by SoftProdukt