drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Umorzenie postępowania, Minister Finansów,  , III SA/Wa 649/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 649/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-05 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Barbara Kołodziejczak-Osetek /przewodniczący sprawozdawca/
Bożena Dziełak
Hieronim Sęk
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Minister Finansów
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 3, art. 54 par. 3, art. 201 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Barbara Kołodziejczak-Osetek (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Bożena Dziełak, Sędzia WSA Hieronim Sęk, Protokolant Robert Powojski, po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2008 r. na rozprawie sprawy ze skargi [...] A. sp. z o.o. z siedzibą w W. na indywidualną interpretację Ministra Finansów z dnia [...] grudnia 2007 r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych p o s t a n a w i a 1) umorzyć postępowanie, 2) zasądzić od Ministra Finansów na rzecz [...] A. sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 440 zł (słownie: czterysta czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Pismem z 18 lutego 2008 r. [...] A. sp. z o.o. (zwana dalej "Skarżącą"), będąc reprezentowana przez radcę prawnego, złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na interpretację Ministra Finansów z [...] grudnia 2007 r. w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W skardze wniesiono o uchylenie zaskarżonej interpretacji oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania.

Pismem z dnia 11 lipca 2008 r. Minister Finansów przekazał do Sądu interpretację indywidualną z dnia [...] lipca 2008 r. nr [...], wydaną w wyniku uwzględnienia skargi w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. ; dalej powoływanej jako "p.p.s.a."). Interpretacją tą została zmieniona pierwotna interpretacja z [...] grudnia 2007 r. poprzez uznanie stanowiska Skarżącej za prawidłowe.

Interpretację z dnia [...] lipca 2008 r. Skarżąca odebrała w dniu 17 lipca 2008 r., natomiast jej pełnomocnik w dniu 21 lipca 2008 r. (zwrotne potwierdzenia odbioru w aktach administracyjnych).

W dniu 5 lutego 2008 r. pełnomocnik Skarżącej, bez wezwania, uiścił wpis sądowy od wniesionej skargi w kwocie 500 zł. Nadpłacona kwota wpisu w wysokości 300 zł została zwrócona stronie na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 20 czerwca 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono bezprzedmiotowe z przyczyn innych niż wskazane w pkt 1 i 2 tego paragrafu. Jedną z okoliczności uzasadniających umorzenie postępowania sądowego na podstawie powołanego przepisu jest uwzględnienie skargi przez organ na podstawie art. 54 § 3 p.p.s.a. Rozstrzygnięcie wydane w tzw. trybie autokontroli stanowi o usunięciu przedmiotu sporu między stronami postępowania, najczęściej poprzez wyeliminowanie zaskarżonego aktu lub czynności z obrotu prawnego.

W rozpoznawanej sprawie Minister Finansów orzekł o zmianie wydanej przez siebie interpretacji wskazując, iż czyni to w ramach uwzględnienia w całości skargi. Wydana w dniu [...] lipca 2008 r. interpretacja stanowi nowy akt i zawiera pouczenie o możliwości jej zaskarżenia do sądu. Tym samym należało uznać, że prowadzenie postępowania przed tutejszym Sądem w sprawie kontroli legalności interpretacji z [...] grudnia 2007 r., stało się bezprzedmiotowe.

W tych warunkach, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 w zw. z art. 54 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w pkt 1 sentencji wyroku.

Ponadto odnosząc się do wniosku pełnomocnika Skarżącej Sąd miał obowiązek rozstrzygnąć kwestię kosztów sądowych.

Zgodnie z art. 209 p.p.s.a. wniosek strony o zwrot kosztów sąd rozstrzyga w każdym orzeczeniu uwzględniającym skargę oraz w orzeczeniu, o którym mowa w art. 201, art. 203 i art. 204 p.p.s.a. Powyższy przepis w sposób wyraźny określa zatem, w jakiej sytuacji Sąd rozstrzyga o zwrocie kosztów.

Na mocy art. 209 p.p.s.a. Sąd ma obowiązek rozstrzygnąć o zwrocie kosztów m.in. w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3 p.p.s.a., tj. umorzenia jako bezprzedmiotowego postępowania sądowego wskutek uwzględnienia przez organ skargi w całości, w trybie autokontroli.

W przypadku uwzględnienia w całości skargi i wydania przez organ aktu prawnego w trybie autokontroli, na podstawie art. 54 § 3 p.p.s.a., zwrot kosztów (w tym kosztów zastępstwa procesowego) przysługuje od organu, o czym stanowi wprost art. 201 § 1 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze Sąd o kosztach postępowania sądowego (pkt 2 sentencji wyroku) orzekł na podstawie art. 209, art. 201 § 1, art. 205 § 2 p.p.s.a. w zw. z § 14 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.). Na kwotę zasądzonych kosztów składa się uiszczony przez stronę wpis od skargi oraz wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika Skarżącej, którego wysokość wynika z powołanego wyżej § 14 ust. 2 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.Powered by SoftProdukt