drukuj    zapisz    Powrót do listy

6151 Lokalizacja dróg i autostrad, Odrzucenie skargi, Wojewoda, Odrzucono skargę, II SA/Po 593/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 593/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-08-28  
Data wpływu
2008-07-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Barbara Drzazga /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6151 Lokalizacja dróg i autostrad
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II OSK 509/09 - Wyrok NSA z 2010-06-29
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Drzazga po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 sierpnia 2008r. sprawy ze skarg W. M., I. i K. P. oraz L. M. na decyzję Wojewody W. z dnia [..] Nr [..] w przedmiocie lokalizacji drogi gminnej; postanawia odrzucić skargi I. i K. P. oraz L. M. /-/ B. Drzazga

Uzasadnienie

W dniu 16 lipca 2008r. W. M., I. i K. P. oraz L. M. wnieśli skargi na decyzję Wojewody W. z dnia [..] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi gminnej klasy KD dla inwestycji polegającej na budowie ulicy K. w P., przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. [..] i części działek nr geod. [..], ark. [..], obręb G.

Sąd pismami z dnia 8 lipca 2008r., doręczonymi adresatom w dniu 10 lipca 2008r. (k. 19-22 akt sądowych), wezwał skarżących do uiszczenia wpisów sądowych od skarg w kwotach po 500 zł od W. M., I. i K. P. (solidarnie) oraz L. M. - pod rygorem odrzucenia skarg.

W wyznaczonym terminie wpis uiściła jedynie W. M. (k. 23 akt sądowych).

Zatem wobec nieuiszczenia wpisów przez skarżących I. i K. P. oraz L. M. ich skargi w oparciu o przepis 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) należało odrzucić.

/-/ B. DrzazgaPowered by SoftProdukt