drukuj    zapisz    Powrót do listy

6537 Egzekucja należności pieniężnych, do których  nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 ust. 3  ustawy o f, Inne, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Odrzucono zażalenie, II GZ 106/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GZ 106/07 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2007-12-11 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-06-19
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Urszula Raczkiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6537 Egzekucja należności pieniężnych, do których  nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 ust. 3  ustawy o f
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
III SA/Wa 2420/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-12-12
II GZ 257/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-10
Skarżony organ
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 1918 nr 21 poz 67 art. 58 § 1 pkt 6 i art. 193
Dekret w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący : sędzia NSA Urszula Raczkiewicz po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia Z. W. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 sierpnia 2007 r. sygn. akt II GZ 106/07 odrzucające zażalenie na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2007 r. sygn. akt II GZ 106/07 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi Z. W. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] czerwca 2006 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego obejmującego należność pieniężną wynikającą z grzywny postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2007 r. odrzucił zażalenie Z. W. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2007 r., sygn. akt II GZ 106/07.

Pismem z dnia [...] października 2007 r. nazwanym "prośbą – skargą kasacyjną, odwołaniem, apelacją zarzutową" Z. W. zakwestionował postanowienie NSA, zarzucając naruszenie licznych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie jest niedopuszczalne.

Stosownie do art. 168 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej: p.p.s.a., orzeczenie sądu staje się prawomocne jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy. Ponieważ od orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego nie przysługują środki odwoławcze, są one prawomocne od chwili ich ogłoszenia bądź podpisania sentencji. W związku z tym kwestionowanie środkiem odwoławczym postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego jest niedopuszczalne i zażalenie podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. w zw. z art. 193 p.p.s.a..Powered by SoftProdukt