drukuj    zapisz    Powrót do listy

6139 Inne o symbolu podstawowym 613, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Inspektor Sanitarny, Zawieszono postępowanie., II SA/Bk 154/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-07-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 154/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-07-15  
Data wpływu
2008-02-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Grażyna Gryglaszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Inspektor Sanitarny
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 125 par.1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (spr.), po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. T., H. H., Z. T. na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] grudnia 2007r., nr [...] w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia p o s t a n a w i a zawiesić postępowanie sądowe w sprawie

Uzasadnienie

W. T., H. H. i Z. T. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] grudnia 2007r. nr [...] utrzymujące w mocy postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] lipca 2007r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku garażowego na inwentarski bezściółkowy na działkach o nr geod. [...]/[...] i [...]/[...] w obrębie wsi D., gmina Ł.

Zarządzeniem z dnia 15 kwietnia 2008r. wezwano pełnomocnika skarżącej H. H. do wskazania aktualnych adresów zamieszkania uczestników postępowania M. T. i J. T. - w terminie 10 dni, pod rygorem zawieszenia postępowania (k.54).

Powyższe wezwanie doręczono pełnomocnikowi skarżącej w dniu 18 kwietnia 2008r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k.76). Pomimo zakreślonego terminu pełnomocnik nie wskazał aktualnego adresu uczestników postępowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 125 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dalej cytowanej p.p.s.a. (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu skarżącego lub niewykonania przez skarżącego innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

W rozpoznawanej sprawie wezwaniem doręczonym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w dniu 18 kwietnia 2008r. Sąd zobowiązał pełnomocnika skarżącej H. H. do wskazania w terminie 10 dni, pod rygorem zawieszenia postępowania sądowego, aktualnych adresów zamieszkania wskazanych powyżej uczestników postępowania. W zakreślonym terminie pełnomocnik skarżącej nie wykonał powyższego wezwania.

Brak wskazania aktualnych adresów uczestników M. T. i J. T. uniemożliwia Sądowi skuteczne zawiadomienie ich o toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym. Sprawie nie można, zatem nadać dalszego biegu.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 125 § 1 pkt 3 ustawy z dnia

30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt