drukuj    zapisz    Powrót do listy

6059 Inne o symbolu podstawowym 605, Ewidencja ludności, Wojewoda, Oddalono skargę, III SA/Gd 360/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-07-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Gd 360/07 - Wyrok WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-07-02 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-08-31
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Alina Dominiak /przewodniczący/
Elżbieta Kowalik-Grzanka
Marek Gorski /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6059 Inne o symbolu podstawowym 605
Hasła tematyczne
Ewidencja ludności
Sygn. powiązane
II OZ 1347/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-03
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2006 nr 139 poz 993 art. 44h ust. 2 pkt 4
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych - tekst jedn.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alina Dominiak, Sędziowie Sędzia NSA Marek Gorski (spr.), Sędzia WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Wioleta Gładczuk, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lipca 2008 r. sprawy ze skargi J. J. na decyzję Wojewody [...] z dnia 6 lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 1)oddala skargę; 2) przyznaje adwokatowi B. W. ze Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku) kwotę 309,80 zł (trzysta dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, w tym 22 % VAT od kwoty 240 złotych.

Uzasadnienie

J. J. wystąpił do Urzędu Miejskiego w G. o podanie danych adresowych adwokata K. M. W uzasadnieniu wniosku wskazał, że został zobowiązany przez Sąd Okręgowy w G. do wskazania tego adresu. W dniu 25 kwietnia 2007 r. wnioskodawca został poinformowany, że w kartotece mieszkańców G. figuruje więcej osób o tym samym imieniu i nazwisku, zatem nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na jego zapytanie. Nadto Urząd Miejski nie prowadzi rejestru adwokatów mieszkających w G. W odniesieniu do tej informacji J. J. w piśmie z dnia 30 kwietnia 2007 r. podtrzymał swój wniosek.

Następnie Prezydent Miasta [...] powołując się na art. 104 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 44h ust. 2 pkt 2 i ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.), wydał decyzję z dnia 14 maja 2007 r. o odmowie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych w zakresie podania adresu zameldowania K. M. Organ uzasadnił rozstrzygnięcie tym, że w kartotece mieszkańców miasta figuruje więcej osób o tym samym imieniu i nazwisku, a wnioskodawca nie dysponuje bliższymi danymi, które mogłyby zidentyfikować poszukiwaną osobę.

Po rozpatrzeniu odwołania strony Wojewoda [...] decyzją z dnia 6 lipca 2007 r. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu organ odwoławczy zacytował art. 44h ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a następnie stwierdził, że na podstawie zebranego materiału dowodowego nie można było zidentyfikować osoby wskazanej.

W systemie znajduje się kilka osób o tym samym imieniu i nazwisku, a wnioskodawca nie był w stanie uzupełnić wniosku o bliższe dane.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku J. J. wniósł o uchylenie powyższej decyzji Wojewody [...] zarzucając jej naruszenie prawa. Jego zdaniem Wojewoda nie ustosunkował się do argumentacji podniesionej w trakcie postępowania. Nadto decyzja była arbitralna i organ nie poszukiwał możliwości dotarcia do wnioskowanych informacji.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda [...] wniósł o jej oddalenie i podtrzymał swoją dotychczasową argumentację.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Skarga jest niezasadna.

Przepis art. 44h ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych w sposób jednoznaczny określa zasady udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych. Zawiera on zamknięty katalog osób prawnych i osób fizycznych uprawnionych do udostępnienia im danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zawiera ponadto warunki jakie powinien spełniać uprawniony do uzyskiwania danych.

W art. 44h ust. 2 pkt 4 w/w ustawy zawarto zapis, iż dane osobowe udostępnia się innym osobom i podmiotom (co ma zastosowanie w przypadku skarżącego), jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych, za zgodą osób których dane dotyczą. O ile skarżący uwiarygodnił interes faktyczny w otrzymaniu danych to nie wskazał, poza imieniem i nazwiskiem osoby o której dane zabiegał, żadnych innych danych pozwalających na takie zidentyfikowanie osoby, które pozwalałyby organom na zwrócenie się do niej o wyrażenie zgody na udostępnienie mu tych danych. Brak zgody osoby zainteresowanej nie pozwala organowi na udostępnienie danych zainteresowanej osoby.

Organ pierwszej instancji powiadomił skarżącego, iż na terenie G. zamieszkuje wiele osób o nazwisku K. M. i wezwał do wskazania bliższych danych osobowych pod rygorem nie załatwienia wniosku.

Na pismo to skarżący odpowiedział pismem z dnia 30 kwietnia 2007 r., nie wskazując bliżej której osoby o nazwisku K. M. żądane dane miałyby dotyczyć.

W tej sytuacji organ pierwszej instancji zasadnie odmówił udostępnienia danych osobowych w zakresie podania adresu K. M. bowiem skarżący nie wskazał o którego K. M. adres zabiega, a tym samym nie wskazał względem kogo ma interes faktyczny w wydaniu jego adresu.

Powyższe dowodzi tego, iż zasadna jest również decyzja organu drugiej instancji.

Mając powyższe rozważania na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny, na mocy art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), oddalił skargę. O kosztach zastępstwa procesowego udzielonego z urzędu Sąd orzekł na podstawie art. 250 tej ustawy w związku z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.).Powered by SoftProdukt