drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Zagospodarowanie przestrzenne, Rada Gminy, Odrzucono zażalenie, II SA/Lu 685/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-02-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Lu 685/07 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-02-04  
Data wpływu
2007-09-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Witold Falczyński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Zagospodarowanie przestrzenne
Sygn. powiązane
II OSK 1468/08 - Wyrok NSA z 2009-04-08
Skarżony organ
Rada Gminy
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Witold Falczyński po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. Z. na uchwałę Rady Gminy z dnia [..]., Nr [..] w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zażalenia P. Z. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 4 grudnia 2007 r. sygn. akt II SA/Lu 685/07 oddalające wniosek P. Z. o wyłączenie sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego M. K. p o s t a n a w i a odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 4 grudnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił wniosek P. Z. o wyłączenie sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego M. K. od orzekania w niniejszej sprawie.

Na powyższe postanowienie skarżący wniósł zażalenie, przy czym nie uiścił wymaganego wpisu.

W związku z powyższym zarządzeniem z dnia 4 stycznia 2007 r. został on wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w wysokości 100 zł, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Wezwanie zostało doręczone w sposób prawem przewidziany w dniu 14 stycznia 2008 r. Jednakże w zakreślonym terminie skarżący nie uiścił należnego wpisu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, zważył co następuje:

Zażalenie podlega odrzuceniu.

Zgodnie z przepisem art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.) – zwanej dalej "p.p.s.a."- Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Takim pismem jest w myśl art. 230 § 2 w/w ustawy zażalenie.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych - 100 złotych. W przypadku gdy skarżący wnosząc pismo nie uiści należnej opłaty przewodniczący wydziału wzywa go do uiszczenia wpisu pod rygorem odrzucenia pisma.

W niniejszej sprawie skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu prawidłowo w dniu 14 stycznia 2008 r. (wezwanie w tym przedmiocie doręczono pełnomocnikowi skarżącego k. 81), jednak do dnia dzisiejszego nie uiścił należnego wpisu.

Z tych też względów, w myśl przepisu art. 220 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt