drukuj    zapisz    Powrót do listy

6203 Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych, Wstrzymanie wykonania aktu, Inspektor Farmaceutyczny, Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji, VII SA/Wa 867/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 867/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-02  
Data wpływu
2008-05-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Leszek Kamiński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6203 Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Inspektor Farmaceutyczny
Treść wyniku
Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Leszek Kamiński po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt VII SA/Wa 867/08 ze skargi P. sp. j. na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] kwietnia 2008r. znak: [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie

W skardze do Sądu z dnia 24 kwietnia 2008r. strona skarżąca – P. sp. j. wniosła o wstrzymanie wykonania decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] kwietnia 2008r. znak: [...].

Ww. decyzją Główny Inspektor Farmaceutyczny utrzymał w mocy decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego [...] z dnia [...] września 2007r. znak: [...], którą cofnięto zezwolenie Nr [...] wydane w dniu [...] czerwca 2006r. przez [...]Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego dla P. sp. j. na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie "A." we W. przy ul. [...].

W uzasadnieniu wnioskująca Spółka podniosła, że wskutek uniemożliwienia dalszego prowadzenia apteki poniesie znaczą szkodę i nastąpią trudne do odwrócenia skutki. Zdaniem strony skarżącej specyfika prowadzenia współczesnej apteki opiera się na posiadaniu rzeszy stałych klientów, którzy w przypadku unieruchomienia apteki muszą korzystać z usług innych aptek. Dodatkowo wielu klientów przyjeżdża z innych rejonów miasta i obecnie zastają zamkniętą aptekę, co odbierają negatywnie (strata czasu i pieniędzy). Dlatego też, zdaniem wnioskodawcy, ww. okoliczności są niepoliczalne i niemożliwe do oszacowania, ale na pewno są znaczne.

W związku z powyższym, w niniejszej sprawie spełnione jest kryterium niepowetowanej szkody i nieodwracalnych skutków, ponieważ nie sposób ich wyrównać ani w formie pieniężnej, ani jakiejkolwiek innej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) stanowi, iż po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

Zdaniem Sądu należy uznać, iż charakter przedmiotowej spawy przemawia za wstrzymaniem wykonania zaskarżonej decyzji, bowiem wykonanie tej decyzji spowoduje skutek prawno-materialny w postaci unieruchomienia apteki (cofnięcie pozwolenia na jej prowadzenie). To z kolei dla skarżącej Spółki oznacza faktyczną niemożność prowadzenia działalności gospodarczej, a więc utratę korzyści majątkowych związaną ze sprzedażą leków. Ponadto biorąc pod uwagę specyfikę działalności gospodarczej, jaką jest prowadzenie apteki ogólnodostępnej, należy podzielić argumentację wnioskodawcy, że wykonanie zaskarżonej decyzji spowoduje niewątpliwie odpływ konsumentów do innych aptek, co może spowodować trudne do odwrócenia skutki.

W związku z powyższym, przedmiotowy wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji należało uwzględnić, ponieważ zdaniem Sądu w niniejszej sprawie zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W związku z powyższym, na podstawie art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt