drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Wstrzymanie wykonania aktu, Dyrektor Izby Skarbowej, Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, VIII SA/Wa 223/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VIII SA/Wa 223/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-11  
Data wpływu
2008-07-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Marek Wroczyński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
I FZ 405/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-21
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3 i par. 5
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marek Wroczyński po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. z siedzibą w W. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] maja 2008r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji określającej zobowiązanie w podatku od towarów i usług i nadwyżkę podatku za 2005 rok postanawia : odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 6 czerwca 2008r. S. z siedzibą w W. wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] maja 2008r. w przedmiocie uchylenia decyzji określającej zobowiązanie w podatku od towarów i usług i nadwyżkę podatku za 2005 rok.

W dniu 31 lipca 2008r. ( data nadania w urzędzie pocztowym ) strona skarżąca wystąpiła z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w części.

W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik skarżącego podniósł, iż za wstrzymaniem wykonania decyzji przemawia słuszny interes strony oraz ważny interes publiczny. Fakt wykonania decyzji spowodował ten skutek, że "zaburzył działalność" S. oraz całego środowiska twórców reprezentowanego przez Z. Zaznaczył, iż środki jakie znajdowały się na rachunkach Z. stanowiły majątek nie tylko s. ale również [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm. – dalej powoływanej jako p.p.s.a. ) Sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu lub czynności, jeśli w wyniku ich wykonania zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba, że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Warunkiem wstrzymania wykonania decyzji na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a. jest przede wszystkim jej niewykonanie do czasu rozpatrzenia wniosku oraz wystąpienie przesłanek określonych w w/w przepisie, tj. wykazanie, że wykonanie decyzji wywoła niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowoduje trudne do odwrócenia skutki. Wstrzymanie wykonania decyzji lub aktu nie ma zastosowania

w sytuacji, gdy decyzja objęta skargą została wykonana. Nie spowoduje bowiem odwrócenia już zaistniałych następstw wykonania decyzji. Skutki, jakie miały wyniknąć

z wykonania decyzji już wystąpiły.

W niniejszej sprawie składając wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji strona skarżąca ograniczyła się do wskazania, iż za wstrzymaniem wykonania decyzji przemawia słuszny interes strony oraz ważny interes publiczny. Stwierdziła jednocześnie, że w wyniku przeprowadzonego przez organ egzekucyjny postępowania zaskarżona decyzja została wykonana co negatywnie wpływa na działalność nie tylko S., ale też całego środowiska twórców reprezentowanego przez Z., bowiem środki znajdujące się na rachunkach stowarzyszenia należą do [...] i często stanowią ich jedyne źródło dochodu.

Wstrzymanie wykonania decyzji w niniejszej sprawie, wobec jej wykonania jest niemożliwe do uwzględnienia, a rozważenie czy występują dalsze przesłanki uwzględnienia wniosku jest zbędne.

Mając na względzie powyższe, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a, Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt