drukuj    zapisz    Powrót do listy

6050 Obowiązek meldunkowy, Prawo pomocy, Wojewoda, Zwolniono od kosztów sądowych, II SA/Bk 51/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-02-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 51/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-02-15  
Data wpływu
2008-01-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Tomasz Oleksicki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II OSK 1396/08 - Wyrok NSA z 2009-09-18
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245 par. 2 w zw. z art. 246 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Referendarz sądowy Tomasz Oleksicki po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi M. W. na decyzję Wojewody P. z dnia [...] listopada 2007 r., nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postanawia - przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego ,

Uzasadnienie

M. W. wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego

(k. 34) podając, iż pozostaje sam w gospodarstwie domowym. Wnioskodawca obecnie przebywa w Areszcie Śledczym w B., nie posiada majątku, oszczędności, nie osiąga dochodu. Skarżący wskazał, iż nie posiada środków na koncie depozytowym zakładu penitencjarnego, nie ma również możliwości podjęcia pracy w ramach odbywanej kary pozbawienia wolności (k. 18 i k. 34-35).

Zgodnie z treścią art. 245 § 2 w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia

30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej

w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego następuje, gdy osoba ta wykaże, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

W rozpatrywanym przypadku M. W. dowiódł, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowoadministracyjnego.

W złożonym oświadczeniu wnioskodawca wykazał bowiem, iż przebywając

w Areszcie Śledczym w B., nie posiada majątku, oszczędności (brak środków na koncie depozytowym) oraz źródeł dochodu (nie ma możliwości podjęcia pracy w ramach odbywanej kary pozbawienia wolności).

Powyższe okoliczności, a w szczególności brak źródeł dochodu, majątku

i oszczędności pozwalają na stwierdzenie, iż M. W. nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowoadministracyjnego.

Dlatego też, mając na uwadze powyższe na podstawie art. 245 § 2

w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt