drukuj    zapisz    Powrót do listy

604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem  podmiotów zagranicznych, Umorzenie postępowania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Umorzono postępowanie sądowe, SA/Sz 2328/03 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2005-04-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SA/Sz 2328/03 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2005-04-20 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2003-12-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Barbara Gebel
Danuta Strzelecka-Kuligowska /przewodniczący sprawozdawca/
Katarzyna Grzegorczyk-Meder
Symbol z opisem
604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem  podmiotów zagranicznych
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Umorzono postępowanie sądowe
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par.1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska /spr/ Sędziowie: Sędzia WSA Barbara Gebel Asesor WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder Protokolant Joanna Janczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 kwietnia 2005r. sprawy ze skargi R. K. – Firma Handlowo-Usługowa "[...]" na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia[...] . Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych p o s t a n a w i a u m a r z a postępowanie sądowe

Uzasadnienie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] postanowieniem z dnia [...] r., na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa, art. 18 ust.3a w związku z art. 12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity Dz.U. z 2002r.Nr 147, poz. 1231 ze zm/, art. 1 i 2 ustawy z dnia 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 856/ po rozpatrzeniu zażalenia R. K. postanowienie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w [...] z dnia [...] . w sprawie negatywnej opinii dotyczącej wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4.5 % do 18% /z wyjątkiem piwa/ i powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w sklepie spożywczym w [...] przy ul. [...].

Skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniósł R.K.– Firma Handlowo-Usługowa "[...] ", w której domaga się uchylenia zaskarżonego postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w[...] .

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] wniosło o oddalenie skargi.

Pismem z dnia [...] r. skarżący cofnął skargę bowiem otrzymał zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny z w a ż y ł, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Wobec cofnięcia skargi, nie znajdując podstaw do uznania tego cofnięcia za niedopuszczalne, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało postępowanie sądowe wywołane skargą umorzyć.Powered by SoftProdukt