drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Umorzenie postępowania, Dyrektor Izby Skarbowej, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy PPSA, I SA/Łd 195/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-06-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 195/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-06-12 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Paweł Janicki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy PPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 60, art. 161 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I w składzie następującym: Sędzia NSA Paweł Janicki po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi U. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji postanawia: umorzyć postępowanie przez wojewódzkim sądem administracyjnym.

Uzasadnienie

Niniejsza sprawa toczy się ze skargi U.W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji.

W toku postępowania skarżąca złożyła w dniu 30 kwietnia 2008 r. pismo, w którym oświadczyła, że cofa wszystkie skargi, w których jest stroną. Po wezwaniu do sprecyzowania ww. stanowiska, skarżąca w piśmie z dnia 21 maja 2008 r. wymieniła sygnatury spraw, których dotyczyło oświadczenie o cofnięciu skarg, w tym sygnaturę niniejszej sprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270) – powoływanej dalej jako p.p.s.a. – skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi jest co do zasady wiążące dla sądu. Sąd uznaje jednakże cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W rozpoznawanej sprawie żadna z przytoczonych wyżej negatywnych okoliczności nie zachodzi.

W tym stanie rzeczy sąd uznając, że strona skutecznie cofnęła skargę, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., umorzył postępowanie w sprawie.

P.Pij.Powered by SoftProdukt