drukuj    zapisz    Powrót do listy

6155 Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono skargę, II SA/Łd 1074/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-07-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 1074/07 - Wyrok WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-07-11 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-12-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Anna Stępień /sprawozdawca/
Czesława Nowak-Kolczyńska
Jolanta Rosińska /przewodniczący/
Symbol z opisem
6155 Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Rosińska, Sędziowie Sędzia NSA Anna Stępień (spr.), Sędzia WSA Czesława Nowak-Kolczyńska, Protokolant Agata Brolik, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lipca 2008 r. sprawy ze skargi P. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy 1. oddala skargę; 2. przyznaje adwokatowi P. N. prowadzącemu Kancelarię Adwokacką w Ł. przy Al. [...] kwotę 292,80 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa 80/100) złotych obejmującą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu skarżącemu P. K. i kwotę powyższą nakazuje wypłacić adwokatowi P. N. z funduszów Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.Powered by SoftProdukt