drukuj    zapisz    Powrót do listy

645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Przekazano według właściwości do innego sądu administracyjnego, IV SA/Po 238/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-03-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Po 238/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2007-03-23 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-03-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Jerzy Stankowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Przekazano według właściwości do innego sądu administracyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Stankowski po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Wojewody z dnia 9 marca 2007 r. w przedmiocie wyznaczenia właściwego organu postanawia stwierdzić swoją niewłaściwość i przekazać sprawę Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu /-/ J. Stankowski

Uzasadnienie

Wojewoda złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniosek o rozstrzygnięcie negatywnego sporu kompetencyjnego zaistniałego pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym a Wojewodą w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w G. z dnia [...] r. znak [...].

Zgodnie z art. 15 § 1 pkt 4 oraz art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. z 2002.r., nr 153, poz. 1270) sądem właściwym do rozpoznania sporu kompetencyjnego pomiędzy samorządowym kolegium odwoławczym a organem administracji rządowej ( wojewodą) jest Naczelny Sąd Administracyjny.

Z tych względów na podstawie art. 59 § 1 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

/-/ J. StankowskiPowered by SoftProdukt