drukuj    zapisz    Powrót do listy

6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami, Inne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono zażalenie, I OZ 395/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 395/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-06-19 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-19
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Marek Stojanowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
VIII SA/Wa 310/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-30
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.177 § 1, art.178,art.184 w zw. z art.197
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym Przewodniczący Sędzia NSA Marek Stojanowski po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. L. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2008 r., sygn. akt VIII SA/Wa 310/07 o odrzuceniu skargi kasacyjnej J. L. B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 października 2007 r., sygn. akt VIII SA/Wa 310/07 o oddaleniu skargi J. L. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie skierowania na badania lekarskie postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 30 października 2007 r., sygn. akt VIII SA/Wa 310/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę J. L. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...], nr [...], w przedmiocie skierowania na badania lekarskie.

Jak z akt sprawy wynika, odpis tego wyroku wraz z uzasadnieniem skarżący odebrał w dniu 11 grudnia 2007 r. , zatem termin do złożenia skargi kasacyjnej upłynął w dniu 10 stycznia 2008 r. Skarżący natomiast, jako emerytowany adwokat, skargę kasacyjną wniósł osobiście w dniu 11 stycznia 2008 r., a więc po terminie.

Postanowieniem z dnia 22 stycznia 2008 r. sygn. akt VIII SA/Wa 310/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną J. L. B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 października 2007 r., sygn. akt VIII SA/Wa 310/07 o oddaleniu skargi J. L. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...], nr [...], w przedmiocie skierowania na badania lekarskie, jako złożoną po terminie.

Na to postanowienie zażalenie złożył J. L. B., w którym obszernie opisał historię swojej rodziny oraz podkreślił, że jest zasłużonym dla kraju poetą i patriotą. Z treści zażalenia wynika, że skarżący nie zgadza się z zaskarżonym postanowieniem.

Zażalenie zawiera także wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Postanowieniem z dnia 18 marca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, sygn. akt VIII SA/Wa 310/07, odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

stosownie do treści art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem, przy czym wskazać należy, że termin do wniesienia skargi kasacyjnej jest terminem ustawowym i procesowym. Niedopuszczalne jest jego skrócenie lub przedłużenie, możliwe jest natomiast jego przywrócenie na zasadach ogólnych.

W niniejszej sprawie, jak wynika z akt, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 18 marca 2008 r., odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, uznając, że nie wystąpiły przesłanki określone w art. 86 § 1 w związku z art. 87 § 2 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zgodnie natomiast z art. 178 powołanej ustawy, wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w terminie.

W rozpoznawanej sprawie odpis wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 października 2007 r. wraz z uzasadnieniem, został doręczony skarżącemu w dniu 11 grudnia 2007 r., o czym świadczy jego podpis na potwierdzeniu odbioru. W związku z tym, termin do wniesienia skargi kasacyjnej upływał z dniem 10 stycznia 2008 r. Skarżący jednak skargę tę wniósł w dniu 11 stycznia 2008 r., a więc po terminie.

Naczelny Sąd Administracyjny pragnie zaznaczyć, że skarżący jako emerytowany adwokat podlega dodatkowym wymogom związanym z wykonywaniem tego zawodu, w związku z czym oczekiwać można od niego należytej staranności w prowadzeniu swoich spraw przed sądem.

Z akt niniejszej sprawy bezsprzeczne wynika, że skarga kasacyjna została złożona po terminie zakreślonym do jej wniesienia, w związku z czym uznać należy, że Wojewódzki Sąd Administracyjny Warszawie wydając zaskarżone postanowienie, nie naruszył obowiązującego prawa.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie przepisów art. 184 w związku z art. 197 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt