drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, Umorzenie postępowania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze,  , II SA/Ke 285/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-07-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 285/08 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-07-08 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Dorota Chobian /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 54 par. 3, art. 161 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Chobian po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2008r. na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi R. Z. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...] znak: [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło uchybienie terminu do wniesienia przez R. Z. odwołania od decyzji z dnia [...] wydanej z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy przez Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, odmawiającej przyznania zasiłku celowego.

Po złożeniu przez R. Z. skargi na powyższe rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowieniem z dnia [...] znak: [...] wydanym w oparciu o przepis art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej uppsa, uchyliło w całości własne postanowienie stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania.

W tym stanie rzeczy, skoro zaskarżone skargą R. Z. postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] zostało wyeliminowane z obrotu prawnego, postępowanie sądowe mające na celu kontrolę jego zgodności z prawem stało się bezprzedmiotowe i z tego względu Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 uppsa orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt