drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Właściwość sądu, Wojewoda,  , II SA/Bk 8/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-05-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 8/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2004-05-18 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2004-01-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Danuta Tryniszewska-Bytys
Grażyna Gryglaszewska
Jerzy Bujko /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Właściwość sądu
Skarżony organ
Wojewoda
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 59 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Bujko (spr.), Sędziowie NSA Grażyna Gryglaszewska, Danuta Tryniszewska-Bytys, Protokolant Sylwia Tokajuk, po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2004 r. na rozprawie sprawy ze skargi T. S. na decyzję Wojewody S. z dnia [...] lutego 1993 r. Nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki budowli p o s t a n a w i a uznać się niewłaściwym i sprawę przekazać Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie.-

Uzasadnienie

Sprawa została wszczęta w dniu 28.04.1993 r. we właściwym w tym czasie Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie. W dniu 09.01.2004 r. została mylnie przesłana, bez postanowienia o przekazaniu według właściwości,

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Sąd ten jednak nie jest właściwy miejscowo do rozpoznania sprawy. Zgodnie bowiem z art. 13 § 2 ustawy

z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270) do rozpoznania sprawy jest właściwy wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Organem tym był nie istniejący już Wojewoda S., którego kompetencje – w zakresie objętym postępowaniem – przejął Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Sprawa dotyczy bowiem rozbiórki bezprawnie wniesionego domku letniskowego na terenie gminy P. leżącej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Dlatego na mocy art. 59 § 1 powołanej wyżej ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt