drukuj    zapisz    Powrót do listy

6191 Żołnierze zawodowi, Żołnierze zawodowi Inne, Minister Obrony Narodowej, Oddalono skargę, II SA/Wa 413/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 413/08 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-16 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Anna Mierzejewska /sprawozdawca/
Eugeniusz Wasilewski
Ewa Kwiecińska /przewodniczący/
Symbol z opisem
6191 Żołnierze zawodowi
Hasła tematyczne
Żołnierze zawodowi
Inne
Sygn. powiązane
I OSK 1452/08 - Wyrok NSA z 2009-07-08
Skarżony organ
Minister Obrony Narodowej
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 21 poz 206 art. 62 ust. 1c, art. 111 i art. 116
Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze- tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 179 poz 1750 art. 78 ust. 3
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Dz.U. 1997 nr 7 poz 38 par. 45 i par. 39
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Kwiecińska, Sędziowie WSA Anna Mierzejewska (spr.), Eugeniusz Wasilewski, Protokolant Małgorzata Płodzicka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lipca 2008 r. sprawy ze skargi A. D. na decyzję Wojskowego Prokuratora Okręgowego w W. z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie dodatku do uposażenia prokuratora prokuratury wojskowej oddala skargę

Uzasadnienie

A. D. w dniu 3 grudnia 2007 r., wystąpił do Wojskowego Prokuratora Garnizonowego w K. z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej przyznającej mu z dniem 1 grudnia 2007 r. wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej stawce awansowej oraz wypłacenia odsetek ustawowych wynikających z niewypłacenia, w okresie od dnia 1 grudnia 2007 r. do dnia zrealizowania tego zobowiązania, kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wynagrodzeniem obliczonym w stawce pierwszej awansowej a wynagrodzeniem obliczonym z uwzględnieniem wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej.

Wojskowy Prokurator Garnizonowy w K. decyzją z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...], przyznał A. D., z dniem 1 stycznia 2008 r.:

1. na podstawie art. 80 ust. 1 pkt 3 i art. 104 ust. 1 w związku z art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 4 i § 25 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 141, poz. 1497 z późn. zm.), dodatek za długoletnią służbę wojskową oraz

2. na podstawie art. 80 ust. 2 i art. 104 ust. 1 w związku z art. 80 ust. 4 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz § 2 pkt 4, § 3, § 4 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach aplikantów, asesorów i sędziów sądów wojskowych oraz aplikantów, asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 135, poz. 1440), dodatek wyrównawczy dla prokuratorów.

W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, iż staż pracy dla uzyskania stawki awansowej na stanowisku prokuratora dla A. D. liczony jest od dnia 31 stycznia 2001 r. i w związku z tym, przysługuje mu uposażenie równe wynagrodzeniu prokuratora prokuratury rejonowej w stawce awansowej podstawowej.

Decyzją z dnia [...] stycznia 2008 r. nr [...] Wojskowy Prokurator Garnizonowy w K. przyznał A. D., z dniem 31 stycznia 2008 r.:

1. na podstawie art. 80 ust. 1 pkt 3 i art. 104 ust. 1 w związku z art. 80 ust. 4 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz § 24 pkt 4 i § 25 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych, dodatek za długoletnią służbę wojskową oraz

2. na podstawie art. 80 ust. 2 i art. 104 ust. 1 w związku z art. 80 ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz § 2 pkt 4, § 3, § 4 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia Prezydenta RP w sprawie dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach aplikantów, asesorów i sędziów sądów wojskowych oraz aplikantów, asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury - przyznał dodatek wyrównawczy dla prokuratorów.

Organ w uzasadnieniu ponownie podniósł, iż staż pracy dla uzyskania stawki awansowej na stanowisku prokuratora dla A. D. jest liczony od dnia 31 stycznia 2001 r. i z dniem 31 stycznia 2008 r. organ przyznał mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce pierwszej awansowej. Dodatkowo organ odniósł się do wniosku z dnia 3 grudnia 2007 r. i wskazał, iż Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny powołał A. D. z dniem 1 grudnia 2000 r. na stanowisko prokuratora wojskowej prokuratury garnizonowej, a Minister Obrony Narodowej decyzją z dnia 31 stycznia 2001 r. nr [...] wyznaczył A. D. na stanowisko prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w O. Z tym zatem dniem nastąpiło formalne objęcie stanowiska, od którego uzależnione jest nabycie przez prokuratora uprawnienia do wyższego uposażenia. Organ wyjaśnił, iż okoliczność otrzymywania przez prokuratora uposażenia w wysokości przysługującej na stanowisku prokuratora wojskowej prokuratury garnizonowej przez okres poprzedzający formalne objęcie obowiązków nie mogła przesądzać o wcześniejszym nabyciu uprawnienia do wyższego uposażenia niż wynikałoby to z daty decyzji Ministra Obrony Narodowej o wyznaczeniu na konkretne stanowisko służbowe. Z tych też względów wniosek o przyznanie uposażenia w pierwszej stawce awansowej z dniem 1 grudnia 2007 r. nie został uwzględniony.

Od powyższych decyzji A. D. wniósł odwołanie, w którym nie zgodził się z przedstawioną w nich argumentacją. Wskazał, iż organ naruszył prawo, tj. art. 62 ust. 1c ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 z późn. zm.), gdyż na stanowisko prokuratora wojskowej prokuratury garnizonowej został powołany przez Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 grudnia 2000 r. i od tego też dnia objął i wykonywał obowiązki prokuratora. Dodatkowo podniósł, iż decyzja Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2001 r. nie określała daty wyznaczenia na nowe stanowisko oraz zwolnienia z poprzednio zajmowanego, a stanowisko, na które został wyznaczony nie było tym samym, które wcześniej zajmował. Z tych względów, zdaniem A. D., zasadne jest przyznanie mu wynagrodzenia w pierwszej stawce awansowej od dnia 1 grudnia 2007 r., gdyż okres niezbędny do nabycia uprawnienia do uposażenia w pierwszej stawce awansowej biegnie od dnia 1 grudnia 2000 r., tj. od powołania na stanowisko prokuratora, a nie od dnia 31 stycznia 2001 r., tj. od dnia wyznaczenia na konkretne stanowisko prokuratora.

Wojskowy Prokurator Okręgowy w W. decyzją z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] utrzymał w mocy zaskarżone decyzje i wskazał, iż stosownie do treści art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70 - stan prawny na dzień 1 grudnia 2000 r. i 31 stycznia 2001 r.), prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury wyznacza, przenosi i zwalnia ze stanowisk służbowych Minister Obrony Narodowej na wniosek Naczelnego Prokuratora Wojskowego, w trybie określonym w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Natomiast zgodnie z treścią § 48 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 7, poz. 38) oficera służby stałej na stanowisko prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury wyznacza Minister Obrony Narodowej, a na mocy § 45 ust. 1 tego rozporządzenia, czas pełnienia służby na stanowisku służbowym liczy się od dnia faktycznego objęcia tego stanowiska, ogłoszonego w rozkazie dowódcy jednostki po wydaniu rozkazu personalnego o wyznaczeniu żołnierza zawodowego na to stanowisko przez właściwy organ wojskowy.

Organ wskazał w decyzji, iż obowiązek wynikający z treści § 45 ust. 1 nie został dopełniony, gdyż dowódca jednostki, w której A. D. objął stanowisko służbowe, w rozkazie dziennym z dnia [...] lutego 2001 r. nr [...] podał tylko fakt zwolnienia A. D. z zajmowanego stanowiska służbowego i wyznaczenia go na stanowisko służbowe - prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w O. W związku z tym, Wojskowy Prokurator Okręgowy w W. uznał, iż datą faktycznego objęcia stanowiska służbowego prokuratora WPG w O. był dzień 31 stycznia 2001 r., tj. dzień wydania przez Ministra Obrony Narodowej decyzji o wyznaczeniu na stanowisko prokuratora WPG w O. i stwierdził, iż data 31 stycznia 2001 r. dotycząca stażu pracy dla uzyskania stawki awansowej została w zaskarżonych decyzjach przyjęta właściwie.

Od powyższej decyzji skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniósł A. D. Zaskarżonej decyzji zarzucił naruszenie art. 62 ust. 1c ustawy o prokuraturze przedstawiając argumentację jak w odwołaniu.

W odpowiedzi na skargę Wojskowy Prokurator Okręgowy w W., powołując się na ustalony stan faktyczny i prawny, wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga A. D. nie zasługuje na uwzględnienie, albowiem zaskarżona decyzja jest zgodna z prawem.

Przed przystąpieniem do rozważań bezpośrednio dotyczących zaskarżonych decyzji, należy poczynić kilka uwag natury ogólnej.

Po pierwsze, ustawa o prokuraturze normuje kwestie związane z działalnością i organizacją prokuratury, obowiązkami i prawami prokuratorów, odpowiedzialnością dyscyplinarną prokuratorów, aplikacjami i aplikantami prokuratorskimi.

Po drugie, rozdział 8 tej ustawy zawiera unormowania szczególne dotyczące prokuratorów wojskowych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury. Oznacza to, iż przepisy tego rozdziału odmiennie niż przepisy rozdziałów poprzedzających regulują kwestie związane z zatrudnieniem na stanowisku prokuratora w wojskowej jednostce organizacyjnej prokuratury, tj. wyznaczaniem, przenoszeniem i zwalnianiem ze stanowisk służbowych; delegowaniem prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury; kar dyscyplinarnych za przewinienia dyscyplinarne i wykroczenia; uposażeniem.

Po trzecie treść art. 116 ustawy o prokuraturze wskazuje, iż: "do prokuratorów, asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, będących oficerami, stosuje się w sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą przepisy dotyczące żołnierzy zawodowych lub służby okresowej, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5". Natomiast art. 116 ust. 4 ustawy podnosi, iż: "uposażenie prokuratorów, asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, będących oficerami, określają przepisy o uposażeniu żołnierzy".

Należy wskazać, iż stosunek służbowy prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury jest stosunkiem mieszanym, gdyż jest on normowany przez dwie ustawy: ustawę o prokuraturze, a poprzez treść art. 116 ust. 1 tej ustawy również przez ustawę o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Zgodnie z wyżej poczynionymi uwagami, należy stwierdzić, iż w dniu 1 grudnia 2000 r. Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny, na podstawie art. 11 ustawy o prokuraturze powołał A. D. na stanowisko prokuratora.

Z uwagi na fakt, iż skarżący pełnił zawodową służbę wojskową, to w stosunku do niego miał zastosowanie art. 111 ust. 1 ustawy o prokuraturze z treści którego wynika, iż prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury wyznacza Minister Obrony Narodowej na wniosek Naczelnego Prokuratora Wojskowego, w trybie określonym w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.), żołnierza zawodowego wyznacza się na stanowisko służbowe stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, w zależności od kwalifikacji i opinii służbowej, natomiast stosownie do treści ust. 5 art. 35 powołanej ustawy, żołnierza zawodowego wyznacza na stanowisko służbowe i zwalnia z tego stanowiska Minister Obrony Narodowej.

Realizując powyższe unormowania prawne Minister Obrony Narodowej decyzją nr [...] z dnia 31 stycznia 2001 r. zwolnił A. D. z zajmowanego stanowiska (asesora w Wojskowej Prokuraturze Garnizonowej w O.) i wyznaczył na stanowisko służbowe prokuratora w Wojskowej Prokuraturze Garnizonowej w O.

Z treści § 39 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 7, poz. 38 ze zm.), żołnierz w służbie stałej pełni zawodową służbę wojskową na stanowisku służbowym, natomiast na podstawie § 45 tego rozporządzenia, czas pełnienia służby na stanowisku służbowym liczy się od dnia faktycznego objęcia tego stanowiska, ogłoszonego w rozkazie dowódcy jednostki po wydaniu rozkazu personalnego o wyznaczeniu żołnierza zawodowego na to stanowisko przez właściwy organ wojskowy.

Paragraf 45 rozporządzenia wskazuje na 3 przesłanki, od których spełnienia liczy się czas pełnienia służby, tj.:

1. data dzienna objęcia stanowiska służbowego,

2. rozkaz personalny dowódcy jednostki wojskowej o faktycznym objęciu wyznaczonego stanowiska służbowego,

3. rozkaz personalny właściwego organu wojskowego o wyznaczeniu żołnierza zawodowego na stanowisko służbowe.

Warunkiem wykonania § 45 rozporządzenia jest wydanie decyzji o objęciu wyznaczonego stanowiska służbowego ze wskazaniem daty objęcia tego stanowiska na podstawie rozkazu personalnego o wyznaczeniu na stanowisko służbowe.

Z akt wynika, iż Wojskowy Prokurator Garnizonowy w O. rozkazem z dnia [...] lutego 2001 r. nr [...] stwierdził fakt zwolnienia A. D. z zajmowanego stanowiska służbowego i wyznaczenia na stanowisko służbowe Prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w O. Rozkaz ten, co prawda, nie "mówi" wprost o objęciu przez A. D. wyznaczonego stanowiska, jak również nie wskazuje daty dziennej objęcia wyznaczonego stanowiska, lecz poprzez wskazanie na decyzję Ministra Obrony Narodowej o wyznaczeniu na stanowisko, potwierdza faktyczne objęcie wyznaczonego stanowiska przez A. D. z dniem wydania przez tegoż Ministra decyzji o wyznaczeniu.

W związku z tym należy stwierdzić, że organ mając tak ustalony stan faktyczny, zasadnie przyjął, iż datą faktycznego objęcia stanowiska służbowego prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w O. jest data 31 stycznia 2001 r. - zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 111 ust. 1 ustawy o prokuraturze.

Odnośnie zarzutu skarżącego, iż zaskarżona decyzja narusza treść art. 62 ust. 1c ustawy o prokuraturze, to stwierdzić należy, stosownie do wcześniejszych rozważań Sądu, iż nie zasługuje na uwzględnienie.

Treść art. 62 ust. 1c ustawy o prokuraturze stanowi, iż prokurator, obejmując stanowisko, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora podwyższa się do wysokości stawki pierwszej awansowej po siedmiu latach pracy na danym stanowisku prokuratorskim.

Stwierdzić należy, iż w stosunku do A. D., który jest żołnierzem zawodowym, w zakresie uposażenia, ma zastosowanie art. 116 ust. 4 ustawy o prokuraturze, który wyraźnie odsyła do ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Z treści art. 78 ust. 3 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wynika, iż żołnierzowi zawodowemu wyznaczonemu na stanowisko służbowe uposażenie zasadnicze przysługuje od dnia objęcia tego stanowiska. Natomiast na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 17 tej ustawy, objęcie stanowiska służbowego to określony w rozkazie dowódcy jednostki wojskowej dzień przystąpienia żołnierza zawodowego do wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku służbowym, na które żołnierz wyznaczony decyzją uprawnionego organu.

Skoro Sąd we wcześniejszej części swoich wywodów stwierdził, iż A. D. objął wyznaczone stanowisko z dniem 31 stycznia 2001 r., tj. z dniem wyznaczenia go w decyzji Ministra na stanowisko służbowe prokuratora WPG w O., to staż pracy dla uzyskania stawki awansowej, wynikającej z art. 62 ust. 1c ustawy o prokuraturze, na stanowisku prokuratora wojskowej prokuratury garnizonowej należy liczyć od tego dnia, a zatem od dnia 31 stycznia 2008 r. przysługuje skarżącemu wynagrodzenie zasadnicze w stawce pierwszej awansowej.

Sąd zgadza się ze stanowiskiem wyrażonym przez organ w decyzji z dnia [...] stycznia 2008 r., iż okoliczność otrzymywania przez prokuratora uposażenia w wysokości przysługującej na stanowisku prokuratora wojskowej prokuratury garnizonowej przez okres poprzedzający formalne objęcie obowiązków na tym stanowisku, jak również wykonywanie w tym czasie czynności prokuratora - nie może przesądzać o wcześniejszym nabyciu uprawnienia do wyższego uposażenia, niżby to wynikało z daty decyzji Ministra Obrony Narodowej o wyznaczeniu oficera na konkretne stanowisko służbowe, tj. prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w O. Należy też powtórzyć za Sądem Najwyższym, iż o tym jakie stanowisko prokurator zajmuje decyduje stanowisko pełnienia służby, a nie faktycznego wykonywania obowiązków (uchwała z dnia 8 grudnia 2005 r. I PZP 3/05 - LEX nr 164220).

Z tych względów, Sąd uznał wydaną w sprawie decyzję za prawidłową, a zarzuty podniesione w skardze za nieuzasadnione.

Z uwagi na powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w oparciu o art. 151 w związku z art. 132 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), skargę oddalił.Powered by SoftProdukt