drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Prawo pomocy, Dyrektor Izby Skarbowej, *Odmówiono przyznania prawa pomocy w części dotyczącej zwolnienia od kosztów sądowych, I SA/Wr 161/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-31, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 161/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-03-31  
Data wpływu
2008-02-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Ewa Orłowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
I FSK 549/09 - Wyrok NSA z 2010-04-14
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Odmówiono przyznania prawa pomocy w części dotyczącej zwolnienia od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245 par. 3 i 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Ewa Orłowska referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. L. – H. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi P. L. – H. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej podatku od towarów i usług za sierpień 2003 r. postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

Skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. W jego uzasadnieniu wskazał, że mieszka i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe razem z byłą żoną oraz dziećmi w wieku 16, 9 i 5 lat. Małżeństwo skarżącego zostało rozwiązane przez separację. Podał, że nie osiąga dochodów i pozostaje na utrzymaniu rodziców, żona nie pracuje zajmuje się wychowywaniem dzieci. Mieszkanie przy ul. [...] we W. stanowi własność żony. Od 2006 r. jest osobą bezrobotną i nie osiąga żadnych dochodów. W wyniku wydania zaskarżonych decyzji nie posiada już żadnego majątku, ponieważ jego udział we współwłasności nieruchomości został zbyty, a kwota uzyskana z tego tytułu zaspokoiła roszczenie organów podatkowych. Wskazał, że nie posiada żadnych nieruchomości, oszczędności, przedmiotów i papierów wartościowych. Obecnie pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Następnie zarządzeniem referendarza sądowego z dnia 6 marca 2008 r. wezwano skarżącego do nadesłania dokumentów źródłowych dotyczących jego sytuacji materialnej i rodzinnej tj. a) dowodów potwierdzających wysokość dochodów wnioskodawcy i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, b) wyciągu z konta bankowego za ostatnie trzy miesiące, c) aktualnego zaświadczenia o statusie osoby bezrobotnej, d) dowodów potwierdzających wysokość wydatków związanych z utrzymaniem rodziny (opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, telefon, leki i inne), e) zeznania podatkowego za 2006 r. i 2007 r., f) orzeczenia stwierdzającego separację, g) dokumentów potwierdzających, że mieszkanie przy ul. [...] we W. stanowi własność żony, i) dokumentów potwierdzających, że nieruchomości, których skarżący był właścicielem zostały zajęte przez urząd skarbowy lub zbyte przez ten urząd w celu jego zaspokojenia, i) wyciągu z lokat bankowych za ostatnie cztery miesiące, j) wyjaśnienia w jakiej wysokości skarżący otrzymuje pomoc od rodziców i teściów oraz nadesłanie dowodów potwierdzających wysokość tej pomocy (np. przelewy bankowe, przekazy pocztowego), k) ostatniej decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego, l) ostatniej decyzji przyznającej świadczenia z pomocy społecznej.

W odpowiedzi na to wezwanie skarżący nadesłał: jego oświadczenie z dnia [...] 2008 r., w którym wskazał, że od [...] stycznia 2005 r. nie osiąga żadnych dochodów w związku z nakazem sądowym i zamknięciem działalności gospodarczej, nie podjął zatrudnienia i nie otrzymuje świadczeń z ZUS, urzędu pracy, posiada konto bankowe w banku [...], jednakże kwota na tym koncie 1477,13 zł jest zajęta przez komorników rewiru [...], nie posiada lokat bankowych, nie jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna, nie płaci alimentów na dzieci mimo, że zostały zasądzone wyrokiem sądu, począwszy od 2006 r. nie składa zeznań podatkowych, nie płaci podatku od nieruchomości i podatku rolnego, nie posiada żadnych środków transportu. Nadesłał również oświadczenie matki, z którego wynika, iż nie przekazuje ona synowi żadnych środków pieniężnych, lecz zapewnia mu wyżywienie i ubranie i pokrywa jego konieczne wydatki, a w miarę swych skromnych możliwości spłaca zadłużenie syna np. w [...]. Nadesłał także akt notarialny z dnia [...] 2007 r. zawierający umowę sprzedaży gruntu wraz z budynkiem, z tym że cena sprzedaży została przelana na konta bankowe organu gminy, urzędu skarbowego i ZUS w celu pokrycia zobowiązań wobec tych organów i przelewy potwierdzające te transakcje oraz akt notarialny z dnia [...] 2008 r. o podziale majątku wspólnego, z którego wynika, iż własność mieszkania przy ul. [...] we W. została przeniesiona na żonę skarżącego; wyrok sądu z dnia [...] 2007 r. orzekający między małżonkami separację, wyciąg z konta bankowego [...] za okres od [...] do [...] 2008 r., z którego wynika, iż w dniu [...] 2008 r. skarżący posiadał na koncie kwotę 1477,13 zł i zeznanie o wysokość dochodu (straty ) za [...] r., z którego wynika, iż przychód wyniósł 20.866,69 zł, koszty jego uzyskania 83.191,99 zł, a strata 62.325,30 zł.

Przepis art. 244 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) stanowi, że prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Z treści art. 245 § 3 cytowanej wyżej ustawy wynika, że zwolnienie od kosztów sądowych obejmuje prawo pomocy w zakresie częściowym.

Natomiast art. 246 § 1 pkt 2 cytowanej ustawy stanowi, że przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym – gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodzinny.

Zgodnie z art. 199 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Do tych przepisów szczególnych należy zaliczyć przepisy określające przesłanki warunkujące przyznanie prawa pomocy na wniosek strony.

Przy rozpoznaniu niniejszego wniosku wzięto pod uwagę okoliczność, iż skarżący jest obecnie zobowiązany do uiszczenia 20 wpisów sądowych w kwotach 200 zł tj. w łącznej wysokości 4000 zł.

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż skarżący nie wykazał w sposób nie budzący wątpliwości, iż nie posiada środków finansowych na poniesienie kosztów sądowych. Skarżący bowiem wskazał, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z byłą żoną i dziećmi i pozostaje na utrzymaniu rodziców, gdyż od 2006 r. jest osobą bezrobotną, nie osiągającą żadnych dochodów. Jednakże twierdzenie skarżącego, iż jest osobą bezrobotną nie osiągającą żadnych dochodów jest niewiarygodne, ponieważ z wyroku sądu z dnia [...] 2007 r. wynika, iż zasądzono od skarżącego na rzecz trójki małoletnich dzieci alimenty w wysokości po 500 zł na każde dziecko, czyli łącznie kwotę 1500 zł. Powyższe oznacza, iż sąd rodzinny w dacie orzekania ocenił, iż sytuacja dochodowa skarżącego i jego możliwości zarobkowe pozwalają na poniesienie alimentów na rzecz dzieci w kwocie 1500 zł miesięcznie, co wskazuje, iż skarżący nie jest osobą pozbawioną jakichkolwiek środków finansowych uniemożliwiających poniesienie kosztów sądowych. Ponadto mając na uwadze młody wiek skarżącego 37 lat nie sposób przyjąć, iż na przestrzeni około dwóch lat nie był i nie jest w stanie podjąć pracy zarobkowej. Poza tym skarżący nie jest obecnie zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, co dodatkowo czyni niewiarygodnym twierdzenie skarżącego, iż jest on osobą bezrobotną od 2006 r. Ponadto skarżący podał, że pozostaje na utrzymaniu rodziców, a z nadesłanego oświadczenia matki z dnia [...] 2008 r. wynika, iż nie przekazuje ona skarżącemu żadnych środków pieniężnych lecz zapewnia jedynie wyżywienie, ubranie i pokrywa w miarę możliwości zadłużenie skarżącego, co z kolei pozwala przyjąć, iż skarżący nie ujawnił rzeczywistych swoich dochodów skoro podał, że mieszka i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z niepracującą żoną i trójką dzieci, gdyż utrzymanie pięcioosobowej rodziny i wywiązanie się z obowiązku alimentacyjnego wymaga środków finansowych.

Podkreślić trzeba, iż skarżący nie wykonał w pełnym zakresie wspomnianego zarządzenia referendarza sądowego, ponieważ nadesłał wyciąg z konta bankowego jedynie za okres jednego miesiąca obejmującego [...] 2008 r., a został wezwany do przedstawienia rachunku bankowego za okres trzech miesięcy, a ponadto nie nadesłał dowodów potwierdzających wysokość wydatków związanych z utrzymaniem rodziny (np. opłaty za gaz, energię elektryczna, wodę i inne), co oznacza, iż skarżący uchyla się od wykonania tego zarządzenia i tym samym uniemożliwia rzeczywistą oceną jego sytuacji majątkowej. Ponadto we wspomnianym zarządzeniu referendarza sądowego pouczono skarżącego, iż w przypadku braku możliwości złożenia jakiegokolwiek dokumentu należy udzielić stosownego wyjaśnienia ze wskazaniem ewentualnego terminu ich złożenia. Jednakże skarżący nie skorzystał z tej możliwości. Na skarżącym zaś spoczywa obowiązek wykazania, iż spełnia przesłanki warunkujące przyznanie prawa pomocy.

Z tych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak w sentencji.Powered by SoftProdukt