drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Podatki inne Koszty sądowe Odrzucenie skargi kasacyjnej, Izba Skarbowa, Odrzucono skargę kasacyjną, FSK 469/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

FSK 469/04 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2005-04-11 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-03-25
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Grzegorz Krzymień /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Podatki inne
Koszty sądowe
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Skarżony organ
Izba Skarbowa
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 221, art. 231
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Grzegorz Krzymień, po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale II Izby Finansowej skargi kasacyjnej Józefa A. od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie z dnia 28 listopada 2003 r., sygn. akt I SA/Lu 250/03 wydanego w sprawie ze skargi Józefa A. na decyzję Izby Skarbowej w L. z dnia 24 marca 2003 r., (...) w przedmiocie ustalenia warunków restrukturyzacji p o s t a n a w i a odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 28 listopada 2003 r., I SA/Lu 250/03, Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie oddalił skargę Józefa A. na decyzję Izby Skarbowej w L. z dnia 24 marca 2003 r. w przedmiocie ustalenia warunków restrukturyzacji. W dniu 11 marca 2004 r. Skarżący reprezentowany przez radcę prawnego Ireneusza J. wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną od powyższego wyroku.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę kasacyjną należy odrzucić. Stosownie do przepisu art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/, pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

W rozpatrywanej sprawie przedmiotem sporu nie jest należność pieniężna, ale - jak wskazuje wyrok z dnia 28 listopada 2003 r. - ustalenie warunków restrukturyzacji, zatem stosownie do przepisu art. 231 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało uiścić wpis stały. Skarżący natomiast reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika - radcę prawnego, a więc Sąd nie miał obowiązku wzywać strony do uiszczenia wpisu.

Mając powyższe na uwadze, w oparciu o art. 221 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Naczelny Sąd Administracyjny postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt