drukuj    zapisz    Powrót do listy

6159 Inne o symbolu podstawowym 615 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Odrzucenie skargi, Rada Gminy, *Odrzucono skargę, II SA/Wr 254/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wr 254/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-06-23 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2008-05-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Mieczysław Górkiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6159 Inne o symbolu podstawowym 615
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II OSK 1912/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-23
Skarżony organ
Rada Gminy
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 6
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mieczysław Górkiewicz po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. K. na uchwałę Rady Gminy D. z dnia [...] nr [...] w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa wniesionego przez E. K. w związku z uchwałą nr [...] Rady Gminy D. z dnia [...] w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Ł. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie

W dniu [...] r. Rada Gminy D. podjęła uchwałę nr [...] w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Ł.

Pismem z dnia 30 stycznia 2008 r. skarżący E. K. wezwał organy administracji publicznej do usunięcia naruszenia prawa w związku z podjęciem powyższej uchwały, poprzez usunięcie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego drogi z nieruchomości ozn. nr [...,...]

Uchwałą z dnia [...] r. Nr [...], Rada Gminy D. odmownie załatwiła powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

E. K. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W., w której wskazał, że dotyczy ona "MPZP" obręb Ł.". W uzasadnieniu skarżący podał, że wnosi skargę na działanie i bezczynność wójta gminy D.- które naruszają jego interes prawny planując drogę na działkach nr [...] i nr [...]. Ponadto podał, że w dniu 30 stycznia 2008r. wezwał Wójta Gminy do usunięcia naruszenia prawa poprzez usunięcie drogi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w dniu 20 marca 2008r. otrzymał odmowną odpowiedź na to wezwanie.

W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy D. wniósł o jej oddalenie.

W odpowiedzi na wezwanie Sądu do usunięcia braków formalnych skargi z dnia 26 maja 2008r. poprzez wskazanie numeru i daty zaskarżonego aktu ( decyzji, postanowienia, innego aktu) lub zaskarżonej czynności, skarżący w piśmie z dnia 3 czerwca 2008r. wskazał, w punkcie pierwszym, że zaskarża uchwałę Rada Gminy D. z dnia 13 marca 2008 r. Nr [...] w sprawie odmownego załatwienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z Uchwałą nr [...] z dnia 16 października 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Ł. z naruszeniem jego interesu prawnego. Ponadto, w kolejnych punktach pisma oświadczył, że składa skargę na bezczynność Wójta Gminy Długołęka, wobec braku odpowiedzi na złożone przez skarżącego protesty, oraz na działanie "na zwłokę tegoż Wójta, który dąży do zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Wojewodę D. i ogłoszenie uchwały w "Dzienniku Urzędowym.

Zarządzeniem przewodniczącego Wydziału z dnia 5 czerwca 2008r. żądanie zawarte w punkcie 2 pisma z dnia 3 czerwca 2008r. zarejestrowano jako nową skargę na bezczynność, zwracając się jednocześnie o wyjaśnienie żądania określonego w pkt 3 tego pisma .

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) przewiduje możliwość zaskarżenia do Sądu Administracyjnego uchwał podjętych przez organy gminy. Art. 101 ust. 1 tej ustawy określa, że skargę na uchwałę organu gminy może wnieść każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą. Zgodnie z powołanym przepisem art. 101 ust. 1 ustawy, zaskarżyć uchwałę organów gminy można dopiero po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia.

E. K. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu uchwałę z dnia [...]r. Nr [...] podjętą na skutek wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez skarżącego, która nie uwzględnia tego wezwania.

Należy tutaj zaczynać, iż zaskarżona uchwała wyraża jedynie stanowisko organu gminy w kwestii naruszenia prawa w związku z podjętą wcześniej uchwałą o zatwierdzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Została ona zatem podjęta w toku procedury skarżenia uchwały Rada Gminy D. z dnia [...] nr [...] w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Ł. określonej w art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy i jako taka nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego (zob. wyrok NSA z dnia 29 grudnia 1999 r.; sygn. akt IV SA 1501/99; LEX nr 48196)

Uchwała organów gminy dotycząca wezwania do usunięcia naruszenia prawa ma jedynie charakter procesowy i stanowi wewnętrzny element postępowania zmierzającego zaskarżenia do sądu administracyjnego uchwały podjętej przez organ gminy, merytorycznie kwestionowanej, a nie reguluje spraw z zakresu administracji publicznej podlegających zaskarżeniu na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (zob. postanowienie NSA z dnia 30 listopada 2000 r.; sygn. akt I SA 794/00; LEX nr 57172). Uchwała taka warunkuje dopuszczalność takiej skargi, stosownie bowiem do treści art. 52§ 1, 3 i 4 p.p.s.a. wyczerpanie środków zaskarżenia lub wezwanie do usunięcia naruszenia prawa stanowią podstawową przesłankę dopuszczalności skargi.

Niedopuszczalna jest zatem skarga wniesiona w niniejszej sprawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę nieuwzględniającą wezwania do usunięcia naruszenia prawa i jako taką należało ją po myśli art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odrzucić.

Z tych powodów orzeczono jak w sentencji postanowieniaPowered by SoftProdukt