drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu, Inne, Inspektor Nadzoru Budowlanego, wymierzono grzywnę za niewykonanie wyroku, II SAB/Kr 41/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-08-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Kr 41/08 - Wyrok WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-08-08 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Aldona Gąsecka-Duda /przewodniczący/
Barbara Pasternak
Janusz Kasprzycki /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
wymierzono grzywnę za niewykonanie wyroku
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.154 par 1 i par 6
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Aldona Gąsecka -Duda Sędziowie WSA Barbara Pasternak AWSA Janusz Kasprzycki (spr) Protokolant Grażyna Grzesiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 sierpnia 2008r . sprawy ze skargi G.S. , M.S. i W.H. na niewykonanie wyroku sądu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiat N. wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego Powiat N. grzywnę w wysokości [ ] za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia kwietnia 2007r.,

Uzasadnienie

W piśmie z dnia [...] września 2001 r., skierowanym do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiat N., G.S., M.S. S.S. M. i A.S., T. i S.D., A.S., W.H., B. i M.S., M.S., R.P., T. i Z. S., J. i B. M., P.S. i M. i M. K., wnieśli o "bezzwłoczną likwidację fermy".

Wezwani o uzupełnienie tego pisma poprzez sprecyzowanie zawartego w nim żądania, w piśmie z dnia [...] 2001 r. wskazali, że wnoszą o rozbiórkę obiektu produkcyjnego - kurnika, zlokalizowanego na działce nr [...] przy ul. [...]w C., który jak twierdzą, został wykonany bez wymaganego pozwolenia na budowę. Zwrócili się więc o podjęcie czynności wynikających z art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm., zwanej dalej Prawem budowlanym z 1994 r.).

W odpowiedzi na wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiat N. z dnia [...] października 2001 r. o udokumentowanie posiadania interesu prawnego w sprawie, umocowany przez M.S., G.S., A.S., B. i M.S., Z.S., W.H., pełnomocnik - adwokat J.D. - w piśmie z dnia [...]października 2001 r. w imieniu wyżej wskazanych podniósł, że z art. 5 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego z 1994 r. wynika, iż obiekt budowlany należy projektować, budować, użytkować i utrzymywać zgodnie z przepisami (...) w sposób zapewniający m. in. ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. Mając zatem na uwadze uciążliwości powodowane lokalizacją fermy kurzej w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania wnioskodawców, a także realne niebezpieczeństwo wydzielania się i przenikania do gleby i wód szkodliwych związków amoniakalnych powstających z rozkładu odchodów kurzych, jest oczywistym, że przedmiotowa ferma kurza ma wpływ na uzasadnione interesy wnioskodawców, chronione przepisem art. 5 ust. 2 Prawa budowlanego z 1994 r. Wnioskodawcom zatem przysługują prawa strony w niniejszym postępowaniu. Pełnomocnik wskazał, że powyższe stanowisko znalazło swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądowym. Powołał się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 października 1998 r.; sygn. akt: IV SA 116/98, LEX nr 43747, w którym stwierdzono, że: "atrybut strony postępowania przysługuje nie tylko właścicielom (użytkownikom wieczystym)działek bezpośrednio sąsiadujących z terenem inwestycji, ale również właścicielom działek dalej położonych, jeśli zamierzona inwestycja będzie miała wpływ na ich interesy chronione przepisem art. 5 ust. 2 ustawy z 1994 r. - Prawo budowlane." Podtrzymał zatem wniosek o dokonanie rozbiórki fermy kurzej zlokalizowanej w C. przy ul. [...] a ponadto wniósł o natychmiastowe wstrzymanie jej użytkowania.

Analiza akt postępowania administracyjnego prowadzonego w niniejszej sprawie wskazuje, że organy administracyjne wydawały w jego toku szereg rozstrzygnięć.

W dniu [...] ., znak: [...], na podstawie art. 48 Prawa budowlanego z 1994 r. została wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiat N. decyzja o odmowie wydania decyzji nakazującej rozbiórkę przedmiotowego obiektu budowlanego. W postępowaniu odwoławczym od tej decyzji organ II instancji wydał w dniu [...] decyzje: o umorzeniu postępowania odwoławczego, wszczętego odwołaniem A S., znak: [...] oraz o umorzeniu postępowania odwoławczego z odwołania M.S., znak: [...]. Następnie w dniu [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. wydał decyzję, znak: [...], którą uchylił decyzję organu l instancji z dnia [...], znak: [...] o odmowie wydania nakazu rozbiórki i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi l instancji.

Decyzja organu odwoławczego z [...], znak:[...], o umorzeniu postępowania odwoławczego z odwołania A.S. jak i decyzja organu odwoławczego z tej samej daty, znak: [...], o umorzeniu postępowania odwoławczego z odwołania M.S., zostały uchylone odpowiednio wyrokami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia [...] czerwca 2006 r., sygn. akt: II SA/Kr 2995/02 i II SA/Kr 2993/02.

Wskazana natomiast wyżej decyzja organu odwoławczego z [...], znak:[...], wraz z decyzją organu l instancji z [...], znak: [...], odmawiającą wydania decyzji o nakazie rozbiórki, zostały uchylone wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wydanym również [...] czerwca 2006 r., sygn. akt: II SA/Kr 2994/02.

W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy organ l instancji wydał w dniu [...], znak: [...], na podstawie art. 48 Prawa budowlanego z 1994 r. decyzję o odmowie wydania decyzji nakazującej rozbiórkę przedmiotowego obiektu, która w trybie instancyjnym została uchylona decyzją Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...], znak:[...], a sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia organowi l instancji. Obie te decyzje zostały uchylone wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia [...] listopada 2006 r., sygn. akt: II SA/Kr 1555/03.

Z kolei w dniu [...]., znak: [...], na podstawie art. 37 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1974 r. Nr 38, poz. 229 z późn. zm., zwanej dalej Prawem budowlanym z 1974 r.), Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiat N. wydał decyzję o odmowie nakazu rozbiórki przedmiotowego obiektu, która została utrzymana w mocy decyzją Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...]., znak: [...].

Obie te decyzje zostały uchylone, wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia [...] kwietnia 2007 r., sygn. akt: II SA/Kr 263/04, w uzasadnieniu którego został wyrażony pogląd prawny odnośnie wykładni i stosowania w niniejszej sprawie art. 37 Prawa budowlanego z 1974 r.

Powyższy prawomocny już wyrok został przesłany Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego Powiat N. za pismem z dnia [...] września 2007 r., znak: [...], które dotarło do organu w dniu [...] września 2007 r.(k. [...], tom II akt org. l inst).

Z treści notatki służbowej, sporządzonej w dniu [...] grudnia 2007 r. (k. ..., tom II akt org. l inst.), wynika, że pracownik Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiat N. skopiował część akt postępowania, prowadzonego pod znakiem: [...] w celu służbowego ich wykorzystania, obejmującą: okresowy przegląd stanu technicznego kurnika, pismo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dla województwa N. z dnia [...] kwietnia 1998 r., ocenę oddziaływania na środowisko, analizę uciążliwości hałasu.

Pismem z dnia [...] stycznia 2008 r. pełnomocnik M.S., G.S., A.S., B. i M. S., Z.S., W.H. - adwokat J.D. - wniósł do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. zażalenie na nie załatwienie sprawy w terminie podnosząc w nim, że pomimo otrzymania wyroku z dnia [...] kwietnia 2007 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiat N. nie podjął jakichkolwiek kroków mających na celu załatwienie tej sprawy (k. [...], tom II akt org. l inst.).

W dniu [...] stycznia 2008 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiat N. powiadomił strony o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia niniejszej sprawy tj. 60 dni licząc od dnia otrzymania przez nie tego zawiadomienia (k. ..., tom ... akt org. l inst.).

[...] stycznia 2008 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiat N. wystąpił do Wójta Gminy C. o przesłanie informacji określającej jaki rodzaj zabudowy był dopuszczalny w 1992 r. do realizacji na terenie, na którym znajduje się przedmiotowy kurnik oraz, czy przedmiotowy budynek jest zgodny z tymi warunkami, a także o przesłanie kopii z rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obowiązującego w w/w okresie, w razie jego braku o przesłanie informacji, czy dla przedmiotowej inwestycji wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (k. ..., tom ... akt org. l inst.).

W dniu [...] lutego 2008 r. wpłynęło, w odpowiedzi na powyższe, pismo Wójta Gminy C. wraz z załącznikiem - kserokopią mapy rezerwy terenów przemysłu i budownictwa mieszkaniowego wg planu ogólnego miasta N. oraz kserokopią kurnika uzupełnionego z planu ogólnego z dnia [...] 1973 r.(k. .... tom ... akt org. l inst.).

W dniu [...] lutego 2008 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiat N. zwrócił się ponownie do Wójta Gminy C. o określenie, czy teren działki nr [...], zgodnie z warunkami planu, był przeznaczony pod zabudowę np. budynkami inwentarskimi (kurnik; k. [...], tom ... akt org. l inst.).

[...] lutego 2008 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiat N. przeprowadził kontrolę w terenie (k. ..., tom ... akt org. l inst.).

[...] marca 2008 r. pracownik Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiat N. sporządził kserokopię z rysunku wtórnika uzupełniającego z planu ogólnego z dnia [...] 1973 r. (k....., tom ...akt org. l inst.).

[...] marca 2008 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiat N. przeprowadził ponownie kontrolę w terenie, co do rodzaju istniejącej zabudowy (k. ...., tom ... akt org. l inst.), a [...] kwietnia 2008 r. zawiadomił, na podstawie art. 10 k.p.a. o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, zgłoszeniu żądań oraz uwag do poszczególnych dowodów (k. ..., tom .... akt org. l inst).

Pismem z dnia [...] kwietnia 2008 r. pełnomocnik M.S., G.S., A.S. , B. i M.S. , Z.S. W.H. - adwokat J.D. - wezwał Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiat N. do wykonania prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia [...] kwietnia 2007 r., sygn. akt: II SA/Kr 263/04, przez wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie tj. w sprawie rozbiórki obiektu kurnika zlokalizowanego w C. przy ul. [...] na działce nr [...]. Wskazano w nim, że pismo organu wyznaczające nowy termin do załatwienia sprawy - 60 dni od jego doręczenia - pełnomocnik otrzymał [...] lutego 2008 r. Termin ten upłynął już bezskutecznie i w dalszym ciągu nie doręczono żadnej decyzji w przedmiotowej sprawie. Organ pozostaje więc w bezczynności (k. ..., tom III akt org. l inst.).

[...] kwietnia 2008 r. została nadana listem poleconym w Urzędzie Pocztowym w C. skarga G.S., M.S., W.H. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiat N., o ukaranie, na podstawie art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiat N. grzywną za niewykonanie wyroku sądu z dnia [...] kwietnia 2007 r., sygn. akt: II SA/Kr 263/04.

W skardze tej podniesiono, że działający w ich imieniu w postępowaniu administracyjnym pełnomocnik wobec bezczynności organu polegającej na nie wykonaniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, jaki zapadł w dniu [...] kwietnia 2007 r., sygn. akt: II SA/Kr 263/04, wezwał pismem z dnia [...] kwietnia 2008 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiat N. do jego wykonania. Pomimo tego do chwili wniesienia niniejszej skargi organ decyzji w sprawie nadal jednak nie wydał. Nadmieniono, że postępowanie to toczy się od 2000 r., a wszystkie dotychczas wydane decyzje organów zostały wyrokami sądowymi uchylone. We wspomnianym wyroku z [...] kwietnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny przesądził, że spełniona została przesłanka z art. 37 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego z 1974 r. - kurnik wybudowano bowiem na terenie, na którym w okresie samowolnej jego budowy, brak było planu zagospodarowania przestrzennego. Do oceny pozostawała jedynie kwestia, czy wybudowanie kurnika wśród domów jednorodzinnych nie wpływa na pogorszenie warunków użytkowych otoczenia. Ocena ta, zdaniem skarżących z uwagi na uciążliwości, nie powinna budzić wątpliwości. Nie podejmowanie przez organ w takich okolicznościach czynności zmierzających do załatwienia sprawy wskazuje na celowe zaniechanie organu. Wobec tego swój wniosek uważają za zasadny.

[...] Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiat N. wydał, na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane(Dz. U z 1974 r. Nr 38, poz. 229 z późn. zm.) decyzję, znak: [...], którą odmówił wydania decyzji nakładającej na właściciela obiektu J.S. obowiązku rozbiórki budynku inwentarskiego - kurnika zlokalizowanego na działce nr [...] w C. , odbudowanego po pożarze w [...]. bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę.

W odpowiedzi na skargę Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiat N. przedstawił dotychczasowy przebieg postępowania w niniejszej sprawie. Wskazał, że zarzut świadomej i celowej przewlekłości postawiony mu w skardze, w jego ocenie, nie jest uzasadniony. Organ podjął bowiem szereg czynności zmierzających do wyjaśnienia niejasności i nieścisłości wskazanych w wyroku z dnia [...] kwietnia 2007 r., sygn. akt: II SA/Kr 263/04, a w dniu [...] maja 2008 r., po uprzednim zawiadomieniu stron o możliwości zapoznania się z całym materiałem dowodowym, zgłoszenia żądań i uwag co do dowodów, z którego to prawa strony nie skorzystały, wydał rozstrzygnięcie kończące postępowanie l instancyjne.

Powiatowy Inspektor wniósł zatem o odrzucenie skargi wskazując na jej wniesienie bezpośrednio do organu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do brzmienia art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), "W razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność oraz w razie bezczynności organu po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności, strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie żądając wymierzenia temu organowi grzywny".

Z wyżej przytoczonej treści art. 154 § 1 p.p.s.a. wynika , że skarga, o której mowa w tym przepisie, może być wniesiona "po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy(...)". Skargę tego rodzaju wnosi się zgodnie z ogólnymi regułami określonymi w art. 54 § 1 p.p.s.a., a więc za pośrednictwem organu, którego bezczynność po wydaniu wyroku przez sąd administracyjny jest przedmiotem skargi.

Oceniając pod tym względem dopuszczalność zaskarżenia w rozpatrywanej sprawie stwierdzić należy, że skarżący spełnili wyżej wskazane wymogi. Zdaniem Sądu są legitymowani do jej złożenia, gdyż jest ona jedynym instrumentem służącym do zwalczania niewykonania przez organy administracji publicznej prawomocnego wyroku sądu administracyjnego.

Pismem z dnia [...] kwietnia 2008 r. skarżący uprzednio wezwali Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiat N. do wykonania prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia [...] kwietnia 2007 r., sygn. akt: II SA/Kr 263/04, nadto, skargę wnieśli do Sądu, w myśl art. 54 § 1 p.p.s.a. za pośrednictwem tego organu.

Wbrew zatem wnioskowi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiat N., zawartemu w odpowiedzi na skargę, nie ma podstaw do odrzucenia skargi.

Skarżący zarzucili Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego Powiat N. niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia [...] kwietnia 2007 r., sygn. akt: II SA/Kr 263/04 poprzez nie wydanie decyzji z art. 37 ust. 1 pkt 1 w niniejszej sprawie do chwili wniesienia skargi, w sytuacji, gdy, jak wskazał w tym wyroku Sąd, została spełniona ku temu przesłanka. Wskutek tego tkwi on w ich ocenie w bezczynności.

Z jednej zatem strony skarżący stawiają organowi nadzoru budowlanego zarzut nie wydania decyzji w sprawie, z drugiej zaś strony wskazują na aspekt związany z nie respektowaniem przez niego stanowiska sądu, wyrażonego we wskazanym wyroku.

Z bezczynnością organu administracji publicznej w rozumieniu art. 154 p.p.s.a mamy do czynienia wówczas, kiedy właściwy organ po wydaniu przez sąd prawomocnego wyroku, uwzględniającego na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lub 2 albo § 2, art. 146 - 148 lub art. 150 p.p.s.a. skargę na akt lub czynność w zakresie określonym w art. 3 § 2 pkt 1 - 7 p.p.s.a. i uchylającego lub stwierdzającego nieważność zaskarżonego aktu lub czynności, nie wydał stosownego aktu lub nie dokonał stosownej czynności w powtórnym postępowaniu prowadzonym w wykonaniu wyroku sądu administracyjnego w terminach w prawie określonych.

Zastosowanie natomiast grzywny, przewidzianej w art. 154 p.p.s.a., może mieć miejsce wówczas, gdy po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności, organy administracji pozostają w bezczynności i to z przyczyn zależnych od nich (por. T. Woś w: T. Woś, H. Knysiak - Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Wydanie 2, Wydawnictwo Prawnicze Lewis Nexis, Warszawa 2008, s. 558).

W ocenie Sądu nie ulega wątpliwości, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego pozostawał w bezczynności w niniejszej sprawie po wydaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyroku z [...] kwietnia 2007 r., sygn. akt: II SA/Kr 263/04, uchylającego zaskarżoną decyzję jak i utrzymaną nią w mocy decyzję organu l instancji. Od momentu bowiem przekazania mu tego prawomocnego wyroku do dnia [...] stycznia 2008 r., kiedy to organ powiadomił strony o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia tej sprawy, nie wydał decyzji co do istoty tej sprawy. W okresie tym dokonał jedynie jednej czynności, mianowicie w dniu [...] grudnia 2007 r., a polegającej na wykonaniu kserokopii określonych dokumentów. Bezsprzecznie decyzji merytorycznej lub w inny sposób załatwiającej niniejszą sprawę organ nie wydał także do chwili wniesienia skargi w niniejszej sprawie. Wskazać przy tym należy, że nie uczynił tego w sytuacji, gdy upłynął już wyznaczony przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiat N. nowy termin do załatwienia tej sprawy (tj. 60 dni licząc od dnia doręczenia; zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy zostało doręczone pełnomocnikowi skarżących w dniu [...] lutego 2008 r., termin do załatwienia sprawy mijał więc z dniem [...] kwietnia 2008 r.).

W ocenie Sądu zaistniała więc przesłanka do orzeczenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego Powiat N. grzywny, o której mowa wart. 154 § 1 p.p.s.a.

Przyznać jednak należy, że po wniesieniu przez, działającego w imieniu skarżących pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym, zażalenia na nie załatwienie sprawy w terminie, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiat N. podjął w sposób bardziej zdecydowany szereg rodzaju czynności zmierzających do wydania przez niego decyzji w tej sprawie. Okoliczności te, zostały przez Sąd uwzględnione przy wymiarze wysokości orzeczonej grzywny, którą, zgodnie z art. 154 § 6 p.p.s.a., Sąd uwzględniając skargę wymierza do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Sąd wziął także pod uwagę przy jej wymiarze okoliczności związane ze zmianami organizacyjnymi i przejęciem sprawy przez nowego pracownika, a także okoliczności związane z błędnymi informacjami udzielanymi w kwestiach związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przez Urząd Gminy, jak podniósł pełnomocnik organu podczas rozprawy w dniu [...] sierpnia 2008 r.

Sąd uwzględnił również fakt wydania przez organ w tej sprawie decyzji w dniu [...] .

Zastrzec jednak należy, że stosownie do postanowień art. 154 § 3 p.p.s.a. wykonanie wyroku lub załatwienie sprawy po wniesieniu skargi, o której mowa w § 1 tego przepisu, nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania lub oddalenia skargi. Jest poza wszelką wątpliwością, że w chwili wniesienia w rozpatrywanej sprawie skargi, tj. w dniu [...] kwietnia 2008 r., którą Sąd bierze za miarodajną, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiat N. decyzji nie wydał. Uczynił to dopiero, jak wskazano, w dniu [...] 2008 r., a więc po wniesieniu skargi, ale przed rozpoznaniem jej przez Sąd. Okoliczność ta jednakże nie ma wpływu na zasadność skargi (por. wyrok WSA w Warszawie z 9 czerwca 2005 r., VI SA/Wa 1877/04, LEX nr 186631).

Sąd uznał zatem, że okoliczności świadczące o nie wydaniu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiat N. do chwili wniesienia skargi z art. 154 p.p.s.a. decyzji administracyjnej, przy uwzględnieniu wyżej nadmienionych okoliczności związanych z trudnościami natury organizacyjnej i działalności innych organów, faktu wydania decyzji po wniesieniu skargi a przed jej rozpatrzeniem, wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2007 r., pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe w kwocie 2275,37 zł w pierwszym półroczu i w kwocie 2417,63 zł w drugim półroczu, uzasadniają wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego Powiat N. grzywny w wysokości [...] zł.

Ewentualne natomiast kwestie związane z nie respektowaniem oceny prawnej zawartej w wyroku sądu administracyjnego z dnia [...] kwietnia 2007 r., sygn. akt: II SA/Kr 263/04, nie mogą skutkować ukaraniem organu grzywną na podstawie art. 154 § 1 p.p.s.a. Zgodzić się należy ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, że nie respektowanie oceny prawnej zawartej w wyroku sądu może być zwalczane w drodze postępowania instancyjnego i stanowić podstawę uchylenia tego rodzaju decyzji.(por. wyrok NSA z dnia 25 listopada 2005 r., l OSK 426/05, LEX nr 198147).

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, na podstawie art. 154 § 1 i § 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w sentencji wyroku.Powered by SoftProdukt