drukuj    zapisz    Powrót do listy

6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odmówiono dopuszczenia strony do udziału w postępowaniu sądowym, II SA/Łd 38/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-04-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 38/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-04-11  
Data wpływu
2008-01-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Anna Stępień /przewodniczący sprawozdawca/
Joanna Sekunda-Lenczewska
Jolanta Rosińska
Symbol z opisem
6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości
Sygn. powiązane
II OSK 4/09 - Wyrok NSA z 2009-12-30
II OZ 655/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-25
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odmówiono dopuszczenia strony do udziału w postępowaniu sądowym
Sentencja

Dnia 11 kwietnia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Stępień (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Jolanta Rosińska, Sędzia WSA Joanna Sekunda-Lenczewska, Protokolant Referendarz sądowy Magdalena Sieniuć, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2008 roku wniosku W. P. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi A. D. i P. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie renty planistycznej p o s t a n a w i a: odmówić dopuszczenia W. P. do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania.

Uzasadnienie

W dniu 4 kwietnia 2008 roku wpłynęło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego pismo W.P., w którym wniósł o umożliwienie mu udziału w rozprawie wyznaczonej na dzień 11 kwietnia 2008 roku w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi A.D. i P.D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] w przedmiocie renty planistycznej.

W uzasadnieniu wnioskodawca wyjaśnił, że jako rzeczoznawca majątkowy wykonał na zlecenie skarżących operat szacunkowy nr 26/2006, którego celem było określenie wzrostu wartości rynkowej nieruchomości położonej w B., gm. N., działka ewidencyjna nr 18/27, w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na potrzeby prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia wysokości opłaty planistycznej.

Jednocześnie W.P. stwierdził, że z uwagi na konieczność ochrony dobrego imienia, marki firmy oraz wykonywanego zawodu posiada interes prawny, aby wziąć udział w toczącym się postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do art. 33 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), dalej "p.p.s.a.", udział w charakterze uczestnika w postępowaniu w sprawie sądowoadministracyjnej może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego (...).

Analiza powołanego przepisu wskazuje, że o statusie uczestnika w postępowaniu sądowym decyduje posiadanie interesu prawnego. Interes taki musi wynikać z przepisu prawa materialnego, przy czym chodzi tu o taki przepis, z którego dla danego podmiotu wynikają prawa lub obowiązki pozostające w związku z konkretnym rozstrzygnięciem. Innymi słowy rzecz ujmując, "mieć interes prawny" w postępowaniu znaczy to samo, co ustalić przepis prawa powszechnie obowiązującego, z którego można wywieść dla danego podmiotu określone prawa lub obowiązki związane z konkretnym rozstrzygnięciem.

W niniejszej sprawie wnioskodawca nie legitymuje się tak rozumianym interesem prawnym. Podstawy dopuszczenia go do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika postępowania upatruje on bowiem w takich wartościach jak: "ochrona dobrego imienia", ochrona dobrego imienia firmy oraz wykonywanego zawodu", nie wykazując przy tym związku konieczności ochrony tychże wartości z regulacjami prawa materialnego znajdującego zastosowanie w niniejszej sprawie oraz zaskarżoną decyzją.

Wartości te, aczkolwiek z pewnością istotne dla wnioskodawcy, w ocenie Sądu rozpoznającego wniosek przesądzają jedynie, że wnioskodawca posiada interes faktyczny w niniejszym postępowaniu.

Reasumując, Sąd uznał, iż wniosek W.P. jest niezasadny i podlega oddaleniu.

Już tylko na marginesie niniejszej sprawy Sąd wyjaśnia, że wszelkich roszczeń z zakresu ochrony wskazanych we wniosku wartości (dóbr osobistych) skarżący może dochodzić jedynie w postępowaniu przed sądem powszechnym.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 33 § 2 p.p.s.a. orzekł jak w postanowieniu.

(MSi)Powered by SoftProdukt